1Te blog

2Matrix

”...és sátánistaként, ezt tudva, felismerve, hogy mi az ő emberi potenciálja, végül – és itt jön a sátánizmus egyik lényeges pontja – el kell érnie saját istenségét, saját potenciáljának megfelelően. Ezért minden férfi, minden nő egy isten, vagy istennő a sátánizmusban.”

Anton LaVey (1930-1997), a Sátán Temploma alapítója

”...and he must, as a satanist, knowing this, realizing what his human potential is, eventually, and here is one of the essential points of satanism, attain his own godhead in accordance with his own potential. Therefore, each man, each woman is a god, or goddess in satanism.”

Anton LaVey (1930-1997), Church of Satan founder

#2Matrix #elhitetés


Írta: Terry Melanson, 2001. Fordította [és megjegyzések]: 1Te.

Új Világrend vagy Okkult Titkos Végzet

A New Age mozgalom és a Terv szolgálata

Az elit által elképzelt Új Világrend aligha új keletű vállalkozás. Az ő filozófiájuk az ősi okkult hagyományokban gyökerezik. A siker közel van, és a társadalomba a New Age okkultizmus általi beszivárgása az oka ennek a sikernek. Az Új Világrend soha nem kizárólag a világkormányzásról szólt, hanem a kezdetektől fogva a hívei beavatottak voltak a titkos tanokba, és ez egy spirituális terv, ami mindennél fontosabb.

Ha valaki nem venné figyelembe az Új Világrend okkult természetét, akkor mulasztást követne el. Az ENSZ és a New Age a kezdetektől fogva ágyastársak voltak. Amerika titkos sorsa a rózsakeresztes és szabadkőműves elődök terméke. A Francis Bacon művében javasolt Új Atlantisz már majdnem a küszöbön áll. Az ősi misztériumokat az Új Világrend elitje megvilágosítás és megvilágosodás céljából tanulmányozza. Nem is beszélve a New Age gurukról – akik kötelességtudóan toboroznak a Titkos Testvériség nevében.

1980-ban Marylin Ferguson összeállított és támogatott egy szintézist, amely magában foglalja az átalakulás elméleteit és a Vízöntő korszak titkos tervét. E korszak tudományos fejlődésének tanulmányozása során, amely magában foglalja az entrópiát és a szintropiát, a holizmust, a holográfiát, a paradigmaváltásokat, a bizonytalansági elvet és az evolúciót, felfedezte, hogy “először történik egy amerikai reneszánsz minden tudományágban, amely áttöri a köztük lévő határokat, átalakítja őket a legtávolabbi pontjaikon – ahol mind összeérnek”. (A Vízöntő összeesküvés, 12. o.)

A hálózatokról és a befolyás hálójáról szólva Ferguson kijelentette: “Összeesküvők légiói vannak... a vállalatoknál, az egyetemeken, a kórházakban, az állami iskolák tantestületeiben, a gyárakban, az orvosi rendelőkben, az állami és szövetségi ügynökségekben, a városi tanácsokban és a Fehér Ház személyzetében, az állami szervezetekben, az ország (USA) politikai döntéshozatalának gyakorlatilag minden színterén... (beleértve) az Egyesült Államok kormányának kabinetszintjén”. (ibid. 24. o.) Más New Age-pártiak azonban azt mondták, hogy ez pontatlan, mivel alábecsülte a New Age befolyását világszerte, különösen az ENSZ-ben és az EGK-ban.

Nem véletlen, hogy Amerika a New Age és az Új Világrend összeesküvések központjává vált. A teozófiai és a rózsakeresztes hagyományok szerint minden nemzetnek spirituális sorsa van, amelyet egy hierarchikus lényekből álló hierarchia irányít, és amely minden etikus (vagy etikátlan) eszközt felhasznál az “isteni terv” megnyilvánítására a nemzet vezetőinek akaratán keresztül.

A New Age és a Titkos Testvériség Új Világrendre vonatkozó tervének egyik támogatója Robert Hieronimus. Amerika titkos végzete című könyvében nyomon követte Amerika alapító atyáinak spirituális vízióját és a terv végső megvalósulását abban, amit mi Új Világrendnek és New Age mozgalomnak nevezünk (mindkettő szinonimája). Hangsúlyozza, hogy Amerika alapító atyáinak megvolt a “Mesterek” megfelelője, és bizonyos értelemben tanítványok voltak, hasonlóan ahhoz, ahogyan a mai hatalmas elitnek is vannak Mesterei és Gurui, akik a Nagy Terv tanításait követik.

A rózsakeresztesek és teozófusok szerint az isteni tervet nagy lények támogatják, akiket a fizikai és szellemi síkok mestereinek neveznek. Amerika fejlődése sokat köszönhet négy mester – Kuthumi, El Morya, Rogoczy és Djwhal Khul – magvas gondolatainak. Amerika alapítói közül néhányan tudatosan vagy tudattalanul e tanítók tanítványai lehettek, ahogyan a mai amerikaiak egy része is e mesterek tanítványa. Valójában a világ tanítói hierarchiájának mottója azonos Amerika sorsával – az ember testvérisége és Isten atyasága. (95. o.)

Egy másik, az ellenkező táborból származó író megerősíti Hieronimus állításait. Willy Peterson írja:

A világegységre vonatkozó céljaik elérése érdekében, és így az egész világot a Terv szolgálatába állítani, a “felvilágosult” szabadkőművesek és New Age követők olyan kollektivista motívumokat szorgalmaznak, amelyek a monista panteizmust és az egységet hirdetik. Ezért a globalista Népszövetség és az Egyesült Nemzetek Szervezetének fő felbujtói teozófusok voltak, akik megpróbálták kidolgozni a tervet. Ezért van az, hogy az ENSZ szóhasználata és céljai a világbékét és a testvériséget szolgálják. Ez egy spirituális vállalkozás egy világi világban. A Lucis Trustnak körülbelül ötven éve három agytrösztje van a New York-i ENSZ Plázában. Nem csoda, hogy az ENSZ korábbi főtitkárhelyettese, Robert Muller Alice Bailey [prominens sátánista ideológus] elkötelezett tanítványa, akinek A Treatise on White Magic (Értekezés a fehér mágiáról) című könyve képezi a Robert Muller iskolák alapját. (A kovász)

Ezeket az embereket az Új Világrend fáklyavivőinek vagy fényhordozóinak nevezik. Egy spirituális terv, amelyet Nimród [Kám fia, nem azonos a szkíta mondabeli Menrót-tal, Jáfet fiával] és a Bábel tornya idejéig, az Illuminátusokig és tovább követnek. “Egy laza világösszeesküvés”, írja David Allen Lewis, “az illuministák úgynevezett hálózata”. “Akár van az Illuminátusnak egy speciális szervezete, amely az eredeti leszármazottja... nagyon is biztosak lehetünk benne, hogy filozófiai fáklyavivőit szó szerint több száz szervezet és egyén képviseli sokféle területen.” (A fény sötét angyalai)

A végzet tervrajza

Robert Hieronimus szerint “Amerika Nagy Pecsétje a tudatosság emelkedésének tervrajzaként is felfogható. Részben azt mondja, hogy át kell alakítanunk magunkat, mielőtt megváltoztathatnánk a világot, és hogy az önátalakítás folyamata során megpillanthatjuk, milyen szerepet kell játszanunk a nemzeti és globális átalakulásban”.

Az Új Világrend és az illuminátusok irányításának mandalája: “Annuit Coeptis – Megáldotta kezdetünket”, “Novus Ordo Seclorum – A Korok Új Rendje”. Hórusz, a feltámadt egyiptomi napisten mindent látó szeme, akit a bibliában Lucifernek, a fény angyalának neveznek.

Az okkult tanítás szerint “a szellem és az anyag egyesüléséből (a piramis kőből, sziklából és földből készült – és a tudattalant jelképezi, a zárókő egy anyagtalan anyagból – fényből vagy szellemből – áll, és tudatos), egy új lény – egy átalakult lény – jön létre. A pecsét hátlapja egy szétválasztási állapotot ábrázol a szem szétválasztásában a háromszögben”.

“A piramis a beavatási szakaszt példázza, ... ez a beavatás háza, amelyben a jelölt szembenéz a sötétség világával és belép a szellem világába. Az elemek próbáinak teljesítésével a jelölt beavatást nyer a magasabb tudatosság birodalmába.” (Hieronimus ibid., 92. o.) A beavatási folyamat sikeres elvégzése után a jelölt újjászületik, és csatlakozik a piramisban lévő egyetlen szemhez.

Az Új Világrend, vagy inkább az a filozófia, amelyet annak átadói igaznak tartanak, egy és ugyanaz, mint az ember istenivé válásának és önátalakításának New Age-ideálja. Ahhoz, hogy részt vehessünk “A Nagy Terv” e gnosztikus beteljesülésében, rá kell ébrednünk Lucifer eredeti bűnére, ahogyan azt az Édenkertben javasolta Évának, hogy “olyanok lehetünk, mint az Istenek”. (1Móz.3,5) Így nem meglepő, hogy kifejezetten a keresztényekre hivatkoznak, mint a legfőbb akadályra, amely akadályozza ennek a New Age – Új Világrendnek a sikerét.

Ennek oka a New Age sok “megmentőbe” és “megvilágosodott tanítóba”, mesterbe és guruba vetett hite – ez mind szép és jó, ha a cél az ember istenségének hamis tanítása. A New Age-esek sokféle utat látnak az üdvösséghez; a keresztények azt hirdetik, hogy csak egy Út van – Jézus Krisztus. “Mert kicsi és keskeny a kapu, amely az életre vezet, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.” (Mt.7,14) A Biblia szerint ez a valóságban a “széles út, amely a pusztulásba vezet, és sokan vannak, akik belépnek rajta”. (Mt.7,13) Ezért az egyetlen vallás, amely nem fér össze az Új Korral, és így az eljövendő Új Világrenddel, az Isten Igéjében való hit és szigorú ragaszkodás – ezért a hagyományos kereszténységet pedig különösen károsnak tekintik.

Texe Marrs A New Age sötét titkai című könyvében írta:

A New Age egy olyan egyetemes, nyíltan fegyveres vallás, amely csak azokat zárja ki soraiból, akik hisznek Jézus Krisztusban és Isten személyében. Buddhisták, sintoisták, sátánisták, szekuláris humanisták, boszorkányok, boszorkánydoktorok és sámánok – Mindazok, akik elutasítják a kereszténységet, meghívást kapnak, hogy a New Age család megbízható tagjai legyenek. A különálló vallások és felekezetek hívei egy közös célban egyesülnek: AZ EMBER MEGDICSŐSÜLÉSE.

A rejtélyek őrzői

A szabadkőművesség, a maga nemében az ősi egyiptomi misztériumokat gyakorolja, és elsődleges célja ennek a misztériumvallásnak az újbóli bevezetése az eljövendő világrend számára.

“Az ókori Egyiptom mágikus misztériumvallása nagy varázst gyakorolt a reneszánsz emberre, amit az akkoriban újonnan alakult páholyokba is beépítettek. A titokzatos hieroglifákat a rejtett tudás szimbólumainak tekintették. A szimbólumok és gesztusok a titkok és “igazságok” közvetítésének eszközévé váltak. A [kamu] kozmoszt szerves egységnek tekintették. Szellemek hierarchiája népesítette be, amelyek mindenféle befolyást és szimpátiát gyakoroltak. A mágia gyakorlása szent küldetéssé vált.” – Michael Rogge, New Age spiritualitás: A New Age mozgalom gyökerei I. rész

Még 1927-ben W. L. Wilmhurst szabadkőműves a Vízöntő Kor hajnalát a “Terv” beteljesedéseként látta. A The Meaning of Masonry (A szabadkőművesség értelme) című könyvének 4. oldalán ezt írja:

Ebben az új Vízöntő korban, amikor sok egyén és csoport különböző módokon dolgozik a misztériumok végső helyreállításán, egyre több törekvő kezdi felismerni, hogy a szabadkőművesség lehet az eszköze ennek a megvalósításnak.

Biztos vagyok benne, hogy nagyon büszke lenne arra, hogy ma a mainstream elfogadja ugyanezeket az okkult misztériumokat. Egy másik passzus a 46-47. oldalon bizonyítja, hogy a szabadkőművesség tanítása megegyezik a New Age hiedelmekkel:

Szabadkőműves pályafutását természetes emberként kezdi; úgy fejezi be, hogy annak fegyelmén keresztül újjászületett emberré válik... [Transzhumanizmus.] Ez – az ember emberfelettivé fejlődése – mindig is az ősi misztériumok célja volt, és a modern szabadkőművesség igazi célja nem a szociális és jótékonysági célok, amelyekre oly nagy figyelmet fordítanak, hanem azok szellemi fejlődésének felgyorsítása, akik arra törekszenek, hogy saját természetüket tökéletesítsék és istenibbé alakítsák át.

A szabadkőművesség a misztériumain keresztül hamarosan egy Új Világvallást fog bevezetni az Új Világrend számára. Egy modernkori Bábel tornya és a világvallások végső egyesítése. A New Age üdvözli ezeket a célokat, és a szabadkőművesség “fényét” tekinti ezoterikus alapnak az Új Világrendbe való okkult beavatáshoz. Benjamin Creme írja:

“Az Új Vallás például olyan szervezeteken keresztül fog megnyilvánulni, mint a szabadkőművesség. A szabadkőművességbe van beágyazva az okkult misztériumok magja vagy titkos szíve, számokba, metaforákba és szimbólumokba csomagolva...” – A Krisztus és a bölcsesség mestereinek újbóli megjelenése, 87. o.

Foster Bailey szabadkőműves és a Lucifer Publishing Company (mai nevén Lucis Trust) társalapítója egyetért: “Nem lehetséges-e a szabadkőműves tanítás ezen oldalának szemlélése alapján, hogy a szabadkőművesség mindent megadhat, ami egy egyetemes vallás megfogalmazásához szükséges?” (The Spirit of Masonry, 113. o.) Foster Bailey szerint a szabadkőművesség “egy isten által közvetített vallás leszármazottja, vagy arra épül...” Ez a vallás – magyarázza – “...volt az első Egyesült Világvallás. Aztán jött a sok vallás elkülönülésének és a szektásodásnak a korszaka. Ma ismét egy Egyetemes Világvallásért dolgozunk”. (ibid. 31. o.)

A bibliatanulmányozók számára ezek megdöbbentő beismerések, és ez csak olaj a tűzre, hogy egy szabadkőműves [en bloc] Antikrisztus van közöttünk. “Ezek azok a misztériumok, amelyeket Krisztus újbóli megjelenésekor vissza fog állítani” – tárja fel Alice Bailey [sátánista főideológus] – “így újjáéleszti az egyházakat új formában, és helyreállítja a rejtett misztériumot”. (The Reappearance of the Christ, 122. o.) Bailey ezeket a “kinyilatkoztatásokat” az általa csatornázott Djwhal Khul mester – egy testetlen “Felemelkedett Mester” – által adja át. Az ő “Krisztusa” valóban az Antikrisztus a szó legszorosabb értelmében. Az Antikrisztus azt jelenti, hogy Krisztus behelyettesítője [másolat] vagy helyettese. Majd így folytatja: “Ezeket az ősi misztériumokat eredetileg a Hierarchia adta át az emberiségnek (amelynek Djwhal Khul is része), és tartalmazzák az evolúciós folyamat teljes nyomát, számokban, rituálékban, szavakban és szimbolikában elrejtve; ezek fátylat borítanak az ember eredetének és sorsának titkára, rítusokban és szertartásokban képet adva neki arról a hosszú, hosszú útról, amelyet be kell járnia, vissza a fénybe.” (ibid, 121-22. o.)

Mi is van itt tehát?

A New Age azt mondja tanítványainak, hogy a Hierarchiának dolgoznak. A New Age tanításait a Hierarchia adja. Az Antikrisztus beiktatására irányuló mozgalomnak a Hierarchia ad zöld utat – Djwhal Khul első számú üzenete a New Age tanítványainak: “Készítsétek fel az embereket a Krisztus újbóli megjelenésére. Ez az első kötelességetek.” (A hierarchia külsődlegessé válása, 614. o.) Az ősi misztériumokat, amelyeket mind a szabadkőművesség, mind a New Age gyakorol, a Hierarchia adta az emberiségnek. A szabadkőművesség valódi célja – amit az embereknek tanítottak, a Hierarchiától – a szellemi fejlődés felgyorsítása, természetük istenszerű szuperemberré alakítása. [Transzhumanizmus] A Kígyó [hazug sátán] okozta a kiűzetést az Édenkertben azzal, hogy Évának ugyanezt az üzenetet adta át.

“Az ember istenivé válik. És mint az egyiptomi misztikus mítoszok, a fazekas keréktárcsáján formálódik. Amikor az ő fénye felragyog, hogy mindent felemeljen és megőrizzen, megkapja az istenfiúság hármas koronáját”. – Manly P. Hall, A szabadkőművesség elveszett kulcsai, 92. o.

“Az európai miszticizmus nem volt halott az Amerikai Egyesült Államok alapításának idején. A misztériumok keze irányította az új kormány létrehozását, mert a misztériumok aláírása még mindig látható az Amerikai Egyesült Államok nagy pecsétjén. A pecsét alapos elemzése okkult és szabadkőműves szimbólumok tömkelegét tárja fel, amelyek közül a legfőbb az úgynevezett amerikai sas, ... a Nagy Pecséten látható amerikai sas nem más, mint egy konvencionális főnix...” “Az Egyesült Államok kormányának alapítói közül nem csak sokan voltak szabadkőművesek, hanem segítséget kaptak egy Európában létező titkos és fennkölt testülettől, amely segített nekik létrehozni ezt az országot EGY SAJÁTOS ÉS BIZONYOS CÉLRA, amelyet csak a beavatott kevesek ismernek.”” – Manly P. Hall, The Secret Teachings of All Ages, XC. és XCI. old.

https://web.archive.org/web/20051211201129/https://www.conspiracyarchive.com/NewAge/New_World_Order.htm


New World Order or Occult Secret Destiny

The New Age Movement and Service to The Plan

The New World Order as envisioned by the Elite is hardly a recent undertaking. Theirs is a philosophy rooted in ancient occult traditions. Success is near, and the infiltration of society by New Age occultism is the reason for this success. The New World Order has never been solely about world government, rather, from the beginning its proponents have been privy to secret doctrines and it is a spiritual plan more than anything.

If one failed to take into account the occult nature of the New World Order, they would be remiss. The UN and the New Age have been bed-fellows since the beginning. America's secret destiny is the product of Rosicrucian and Freemason forefathers. The New Atlantis as proposed in Francis Bacon's work is almost at hand. The Ancient Mysteries are being studied for illumination and enlightenment by the New World Order's elite. Not to mention the New Age gurus — dutifully recruiting on behalf of the Secret Brotherhood.

In 1980, Marylin Ferguson compiled and espoused a synthesis involving the theories of transformation and the secret plan of the Aquarian Age. In her studies of the scientific advancements of this age involving entropy and syntropy, holism, holographs, paradigm shifts, the uncertainty principle and evolution, she discovered that, “for the first time an American renaissance is taking place in all disciplines, breaking the boundaries between them, transforming them at their farthest reaches—where they all converge.” (The Aquarian Conspiracy, p.12)

Speaking of the networks and web of influence, Ferguson proclaimed: “There are legions of conspirators... in corporations, universities, hospitals, on the faculties of public schools, in factories, in doctors' offices, in state and federal agencies, on city councils and the White House staff, in state organizations, in virtually all arenas of policy making in the country [U.S.]...[including] at the cabinet level of the United States Government.” (ibid. p.24) However, other New Age proponents said that this is innacurate, in that she had understated the influence of the New Age worldwide, especially in the UN and the EEC.

It is no coincidence that America has become the center of New Age and New World Order conspiracies. The Theosophical and Rosicrucian traditions hold that every nation has a spiritual destiny guided by a hierarchy of beings using all ethical (or un-ethical) means of manifesting the “divine plan” through the will of the nation's leaders.

A proponent of the New Age and the Secret Brotherhood's plan for a New World Order is Robert Hieronimus. In his book America's Secret Destiny, he traced the spiritual vision of America's founding fathers and the plan's eventual fruition in what we call the New World Order and the New Age Movement (both of which are synonymous). He stresses that the founding fathers of America had the equivalent of “Masters” and were pupils in a sense, much like today's powerful Elite have Masters and Gurus, following the teachings of the Great Plan.

According to the Rosicrucians and Theosophists, supporting the divine plan are great beings refered to as masters of the physical and spiritual planes. The evolution of America owes much to the seed thoughts of four masters—Kuthumi, El Morya, Rogoczy, and Djwhal Khul. Some of the founders of America may have been consciously or unconsciously students of these teachers, just as some contemporary Americans are pupils of these masters. In fact, the motto of the heirarchy of world teachers is identical with America's destiny—the brotherhood of man and the Fatherhood of God. (p. 95)

Another writer, from the opposite camp, confirms the assertions of Hieronimus. Willy Peterson writes:

In order to reach their aims of world unity and thus engage the whole world in service to the Plan, “enlightened” Freemasons and New Agers have been pushing for collectivist motifs that promote monistic pantheism and unity. This is why the chief instigators to the globalist League of Nations and the United Nations have been Theosophists, trying to work out the plan. This is why the verbiage and aims at the U.N. is for world peace and brotherhood. It is a spiritual undertaking in a secular world. Lucis Trust has had three think-tanks located at the U.N. Plaza in New York for around fifty years. No wonder the former Assistant Secretary General to the U.N., Robert Muller, is a devoted disciple of Alice Bailey, whose book, A Treatise on White Magic, forms the basis for the Robert Muller schools. (The Leavening)

These people are called the torchbearers or lightbearers of the New World Order. A spiritual plan that has been traced to the time of Nimrod and the Tower of Babel, up through to the Illuminati and onwards. “A loosely-knit world conspiracy,” David Allen Lewis writes, “a so called Network of Illuminists.” “Whether the Illuminati has one special organization that is its orginal descendant... we can be very sure that its philosophical torchbearers are represented by literally hundreds of organizations and individuals in many diverse realms.” (Dark Angels of Light)

A Blueprint For Destiny

Robert Heironomus says that “America's Great Seal may be seen as a blueprint for the elevation of consciousness. It says, in part, that we must transform ourselves before we can change the world, and that it is during the process of self-transformation that we can catch a glimpse of what part we are to play in national and global transformation.”

The mandala of the New World Order and Illuminati control. “Annuit Coeptis—He has Blessed our Beginning”, “Novus Ordo Seclorum—New Order of the Ages”. The All-Seeing Eye of Horus, the resurrected Egyptian Sun God, biblically refered to as Lucifer, the angel of light.

In occult doctrine it is thought that “from the union of spirit and matter (the pyramid is made of stone, rock, and earth—and represents the unconscious. The capstone is made of an immaterial substance—light or spirit—and is conscious), a new being—a transformed being—is created. The seal's reverse depicts a separation state in the separation of the eye the triangle.”

“The pyramid exemplifies the initiation stage,... it is the house of initiation, in which the candidate confronts the world of darkness and enters the world of spirit. By passing the tests of the elements, the candidate is initiated into the realm of higher consciousness.” (Hieronimus ibid., p.92) After succesfully completing the initiation process, the candidate is reborn, and joins the single eye in the pyramid.

The New World Order, or rather the philosophy its deliverers hold to be true, is one and the same as the New Age ideal of man's divinity and self-transformation. In order to partake in this gnostic fufillment of “The Great Plan” one must awaken to the original sin of Lucifer, as proposed to Eve in the Garden of Eden, that “we can be as Gods.” (Gen. 3:5) So it is not suprising to find that Christians, specifically, are cited as the main obstacle hindering the success of this New Age-New World Order.

The reason for this, is the New Age belief in many “saviors” and “enlightened teachers”, masters and gurus—it's all good and fine when the goal is the false teaching of man's divinity. The New Agers see many ways to salvation; Christians proclaim that there is only one Way – Jesus Christ. “For the gate is small, and narrow that leads to life, and few are those who find it.” (Matt. 7:14) The Bible states that this is in reality the “broad way that leads to destruction, and many are those who enter it.” (Matt. 7:13) Therefore, the only religion not compatible with The New Age, and hence the coming New World Order, is the belief and strict adherence in the Word God – with traditional Christianity being looked upon as particularly pernicious.

In Dark Secrets of the New Age, Texe Marrs wrote:

The New Age is a universal open-arms religion that excludes from its ranks only those who believe in Jesus Christ and a Personal God. Buddhists, Shintoist, Satanists, Secular Humanists, witches, witch doctors and shamans — All who reject Christianity are invited to become trusted members of the New Age family. Worshippers of separate faiths and denominations are to be unified in a common purpose: THE GLORIFICATION OF MAN.

The Guardians of the Mysteries

Freemasonry, by its own accord, practices the ancient mysteries of Egypt, and has as a primary goal, the re-instatement of this mystery religion for the coming World Order.

“The magical mystery religion of Ancient Egypt exercised a great fascination over Renaissance man, which was incorporated into—the newly formed—Lodges at that time. The mysterious heiroglyphs were considered to be symbols of hidden knowledge. Symbols and gestures became a means of conveying secrets and “truths”. The cosmos was seen as an organic unity. It was peopled by a hierarchy of spirits which exercised all kinds of influences and sympathies. The practice of magic became a holy quest.” – Michael Rogge, New Age Spirituality: The roots of the New Age Movement Part I

Back in 1927, Freemason W.L. Wilmhurst saw the dawning of the Aquarian Age as the fufillment of the “Plan”. In The Meaning of Masonry, p.4, he writes:

In this new Aquarian age, when many individuals and groups are working in various ways for the eventual restoration of the mysteries, an increasing number of aspirants are beginning to recognize that Freemasonry may well be the vehicle for this achievement

He would be well proud, I'm sure, of today's mainstream acceptance of those very same occult mysteries. Another passage on page 46-47, proves the teaching of Freemasonry is the same as New Age beliefs:

He begins his Masonic career as the natural man; he ends it by becoming through its discipline, a regenerated man... This the evolution of man into superman—was always the purpose of the ancient Mysteries, and the real purpose of modern Masonry is, not the social and charitable purposes to which so much attention is paid, but the expediting of the spiritual evolution of those who aspire to perfect their own nature and transform it into a more god-like quality.

Freemasonry, through its mysteries, will soon usher in a New World Religion for the New World Order. A modern day Tower of Babel and the ultimate unification of the world's religions. The New Age welcomes these goals and looks to the “light” of Masonry as its esoteric basis for occult initiation into the New World Order. Benjamin Creme writes:

“The New Religion will manifest, for instance,through organizations like Masonry. In Freemasonry is embedded the core or the secret heart of the occult mysteries, wrapped up on number, metaphor and symbol ...” – The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom, p.87

Freemason and co-founder of Lucifer Publishing Company (now called Lucis Trust), Foster Bailey, concurs, “Is it not possible from a contemplation of this side of Masonic teaching that it may provide all that is necessary for the formulation of a universal religion?”(The Spirit of Masonry, p.113) Foster Bailey states that Masonry “is the descendant of, or is founded upon, a divinely imparted religion...” This religion he explains, “...was the first United World Religion. Then came the era of separation of many religions and sectarianism. Today we are working again towards a World Universal Religion.” (ibid p.31)

To biblical students these are shocking admissions and it adds fuel to the charge of a Masonic Antichrist in our midst. “It is these Mysteries which Christ will restore upon His reapearance,” Alice Bailey reveals, “thus reviving the churches in a new form, and restoring the hidden Mystery.” (The Reappearance of the Christ, p. 122) Bailey is giving these “revelations” by her channeled Master Djwhal Khul — a disembodied “Ascended Master”. Her “Christ” is indeed the Antichrist in the strictest sense of the word. Antichrist means substitute for or in place of Christ. She goes on to say that “These ancient Mysteries were originally given to humanity by the Hierarchy [of which Djwhal Khul is a part of] and contain the entire clue to the evolutionary process, hidden in numbers, in ritual, in words and in symbology; these veil the secret of man's origin and destiny, picturing to him in rite and ritual, the long, long path which he must tread, back into the light.” (ibid, p.121-22)

So what do we have here?

The New Age tells its disciples that they are working for the Hierarchy. The teachings of the New Age are giving by the Hierarchy. The movement for the installement of the Antichrist is giving the go-ahead by the Hierarchy — Djwhal Khul's number one message for New Age disciples is “prepare men for the reappearance of the Christ. This is your first duty.” (The Externalization of the Hierarchy, p.614) The Ancient Mysteries, being practiced by both Freemasonry and the New Age, were giving to humanity by the Hierarchy. The real purpose of Masonry — taught to man, from the Hierarchy — is the expediting of the spiritual evolution, to transform their nature into a god-like superman. The Serpent caused the Fall in the Garden of Eden by giving Eve this very same message.

“Man is a god in the making. And as the mystic myths of Egypt, on the potter's wheel, he is being molded. When his light shines out to lift and preserve all things, he receives the triple crown of godhood.” – Manly P. Hall, The Lost Keys of Freemasonry, p. 92

“European mysticism was not dead at the time the United States of America was founded. The hand of the mysteries controlled in the establishment of the new government for the signature of the mysteries may still be seen on the Great Seal of the United states of America. Careful analysis of the seal discloses a mass of occult and masonic symbols chief among them, the so-called American Eagle. ... the American eagle upon the Great Seal is but a conventionalised phoenix ...”

“Not only were many of the founders of the United States government Masons, but they received aid from a secret and august body existing in Europe which helped them to establish this country for A PECULIAR AND PARTICULAR PURPOSE known only to the intiated few.” – Manly P. Hall, The Secret Teachings of All Ages, pp. XC and XCI

https://web.archive.org/web/20051211201129/https://www.conspiracyarchive.com/NewAge/New_World_Order.htm

#2Matrix #elhitetés


A sátánisták nem csak azok, amelyek sötét rituálékat tartanak. A gonosz valódi pofája mindig képet mutató, mindig jóként leplezi és jónak állítja be magát, mindig csak segíteni akar rajtad (pont úgy, ahogy az orv-osok és a gyógyszeripar), mióta a világ létezik. Gondolkozz. Ki akarna egy vörös patásnak hinni? Tudja ezt a gonosz is, hogy csak a csillogó, fényes, érzelmeidre ható mézesmadzag válik be, amivel tovább csalhat a tévúton, mert csak a bekent, édesnek látszó madzagra koncentrálsz az elhúzása után, nem nézed körbe azt az utat, amin bevisz. A valódi sátánisták mindig fényes, titkos vagy misztikus tudást lebegtetnek a szemed előtt, melyről soha nem beszélnek egyenesen teljes egészében, mégis a befogadását erőltetik. Emlékezz, a vámpírt is előbb be kell fogadni, csak utána ismerheted meg teljesen a titokzatos személyiségét. A nőket célozzák elsősorban (a kígyó és Éva), mivel rájuk könnyebb az érzelmi manipulációval hatni egy jól felkészült pszichopatának (ez lehet bármilyen nemű), de minden határozatlanabbnak tűnő, vagy útkereső emberre, vagy csoportra rátapadnak. Mindig arra megy ki a játék, hogy szakadj el a Teremtődtől, mert szerintük te magad is istenfélévé, istenemberré, teremtővé válhatsz, ha pedig elszakadtál, akkor szabad az út a gonosznak, hogy magához ragasszon a spirituális rabszolgájaként. Újabban egységesítenek (éppen ahogy a globalista pszichopaták a világkormánnyal, majd később világvallással), felhasználva a nyíltan okkult, sátánista, luciferiánusok által az 1900-as évek elején megalapozott és az 50-es években elindított, gyártott new age spirituális elhitetését, összemosva a sátánisták által (pl. Rockefeller) szponzorált tudományoskodással és fizetett tudósaikkal, különböző tudományos hírességek neveivel manipulálva, melyek mind szabadvakolók (pl. a tolvaj Einstein), de még utólag is gyártanak ezekhez hamis idézeteket, hiszen ha eléggé tudományosnak is látszik és eléggé érzelemre is ható, akkor lefed minden manipulációs technikát, ezért úgysem néznek utána az emberek, vagy csak néhány egyéb részletnek, amik esetleg éppen tényszerűek (a sátánisták épp ezekre fognak konkrétabban hivatkozni, mert akkor ennek fognak utána nézni az emberek, nem a ködösített részeknek), hiszen szándékosan úgy van felépítve a csapdájuk, hogy a részigazságok miatt csak a teljes kutatás deríthet fényt a hazugságaikra, valódi terveikre, a csapda felépítésére. Figyeljétek meg, hogy az evolúciós hazugságot is bevonják mindig a meggyőzési eljárásaikba (pl. magasabb evolúciós szintre kerülhetsz), ezt feltűnés nélkül beleszőve, ennek oka egyrészt az, hogy még tudományosabbnak látsszon, másrészt (ezeket nem érdekli, hogy te hiszel-e benne, de) a teremtés ellen dolgozik szubliminális (tudatalatti) programozásként, mert ha lényegtelennek tűnő részletként is, de sokat ismételve beeszi magát az evolúció hamis fogalma az emberek tudatalattijába. Hogyan buktasd le a valódi sátánistákat? Csak annyit kell mondj: Jézus Krisztus, a megváltó, a Teremtő fia, Isten fia! Ettől kínlódni fog és vitatkozni akar. Ez az egyetlen dolog, ami mélyen sebzi.

#2Matrix


kígyó = mindig hazug   kígyó = elhitetés   kígyó = sátán  

fényhozó = latinul lucifer   light bearer, light bringer = latinul lucifer   morningstar = lucifer héber neve angolul   fény = elvakítás   fény = Jézus minőségéből és az isteni fényesség kifejezéséből lopott és kiforgatott, egyszerre használt a blaszfémia terjesztéséhez és a megtévesztéshez   fényharcos, fénymunkás, fényhozó munkása = lucifer szolgája   felemelkedett = szélhámosok, démoni megszállottak, vagy szélhámos hazudozás a blaszfémia és a ezo-hipnózis terjesztéséhez   felemelkedett mester = emberi testű elhitető démon, sátánfattya, komoly befolyásolási képességgel bárkire, aki nem erős lelkileg a megváltó Jézus Krisztusban  

istenek = mind bukott angyal – vagy azok termékei a démonok –, hazug, lélekellenes, önzés és önimádat betegségére programozás, bálványimádás (pl. mammon, amulettek), degenerált kiméra hibrid szörnyek imádata (kali, síva, moloch, stb.)  

sokszög szimbólumok = természetellenes, mesterkélt > szembenállás az eredeti teremtéssel, természetességgel, beteg dolgok teremtése (kultuszok, klón, kiméra, GMO)   egyszemű = sátán   hímnős (transz, stb.) = kecskefejű baphomet (sátán megtestesülése) és lucifer  

UFO = 1943 óta folyamatosan, trilliárdos (kumulatív) költségvetésből fejlesztett, átlagember számára elképzelhetetlenül földi haditechnika és hologram vetítés a megtévesztéshez   földönkívüli = hologram, bedrogozás, GMO kiméra   földönkívüli elrablás, 3. és 4. típusú találkozás = démoni megszállás, démoni implantáció, lélek felemésztése  

az igazság nézőpont kérdése = a hazugság, a becsapás, a gonosz szerecsenmosdatása   mi is a gonosz, nem biztos, hogy rossz = hamisan filozófiának beállítással szerecsenmosdatása a hazugságnak, aljasságnak, degeneráltaknak, gyilkosoknak, pedofiloknak, tömeggyilkosoknak, stb.   (a sátán jelentése: ellenséges, vádoló)  

pharma (farmakológia, gyógyszeripar eredője) = görögül farmakia, jelentése varázslás, ráolvasás, mérgezés  

aranykor = sátán kora, a degenerált elfajzottság kora az özönvíz előtt (nefilim és klónozás), melyből a teremtett természetes ember lett átmentve, mely napjainkra újra devalválódott   vízöntő kora = új kor, new age, lucifer okkultizmusába és szolgálatába beavatás kora   új kor = új világrend, az antikrisztus megoldáskínáló kora, 7 milliárd ember kiirtása, hipnózis (zombisítás), totális kontroll, ezoterikussal teljesen azonos kommunista és transzhumanista (mesterségesen továbbfejlesztett GMO-ember és gépember) és korpokrácia (fasiszta) narratíva  

nasa = hamisítócég (UFO átveréseknek megágyazni)  

shiva = a pusztító; véráldozatokat követelő istenség, másik nevén a jóga ura (yoga shura).   kundalini = az ősi kígyó, azaz sátán.   shakti = a sátánkígyó ereje, a hamisan fehérre festett mágia mellett a nyílt fekete mágia kapuja.   maitreya = hindu-hibridszörnyek-guruk-dharma-buddha-newage hívőknek előkészített megtévesztő, vagyis antikrisztus.   sananda = keresztényeknek előkészített megtévesztő, vagyis antikrisztus.   mahdi = muzulmánoknak kamu megváltó.   sanat (kumera) = sátán – nem véletlenül anagrammája is –, az ősi kígyó (jelenleg Kobra kígyó néven röhög elhitetett követői képébe).   ashtar(oth) = ark(fő)démon, a pokol trónörököse/nagyhercege, a tarot szerzője, ashtar kapitányként a kamu galaktikus föderáció (star trek mese) főnöke.  

#2Matrix  


Ahogy mondani szokás, az ördög leghatásosabb trükkje, hogy elhitette a világgal, valójában nem is létezik. Ehhez hasonlóan az lesz az antikrisztus legnagyobb szemfényvesztése, hogy abba a meggyőződésbe ringatja az embereket, hogy ő a világnak nem az elpusztítója, hanem a megmentője – mondta 1947-es nagyhatású rádiós szentbeszédében Isten tiszteletreméltó szolgája, Fulton J. Sheen érsek, mely beszéd felvételét a múlt héten [2016 októberében – a ford.] ásták elő a digitális archívumból és tették közzé a YouTube-on.

Sheen szerint miképpen az ördögnek is az az ismertetőjegye, hogy úgy csűri-csavarja az igazságot, mígnem el tudja adni nekünk a bűnt, az antikrisztus is úgy fogja összezavarni az embereket, hogy azt higgyék, ő a „Nagy Humanitárius”, aki „békéről, jólétről és fellendülésről beszél”.

Noha Sheen már majdnem hetven éve adta ezt a leírást az antikrisztusról, szavai manapság még találóbbak, mint akkoriban. Prófétai üzenete megkerülhetetlen minden igazhívő keresztény számára, aki igyekszik a végsőkig hű lenni Krisztushoz. Kijelenti:

Az antikrisztust nem így fogják nevezni, különben egyetlen követője se lenne. Nem visel majd vörös harisnyát, és kénkövet sem fog fújni, ahogy vasvilla sem lesz nála, és hegyes farkat sem fog csóválni, mint Faust Mefisztója.

A Szentírásban egyáltalán nem találunk alátámasztást arra a széles körben ismert mítoszra, hogy az ördög egy ripacs, aki úgy öltözködik, mint az első „vörös”. Ehelyett azt írja a Biblia, hogy egy bukott angyalról van szó, „e világ fejedelméről”, aki azzal van elfoglalva, hogy elhitesse velünk, nincs más világ ezen kívül. A logikája nagyon egyszerű: ha nincs mennyország, nincs pokol; ha nincs pokol, nincs bűn; ha nincs bűn, nincs ítélet; és ha nincs ítélet, akkor a rossz jó, és a jó rossz.

De ezen kívül azt is monda nekünk a mi Urunk, hogy olyannyira hasonlítani fog Rá, hogy még a választottakat is megtéveszti – és biztosak lehetünk benne, hogy azok az ördögök, akiket a képeskönyvekben láttunk, nem tudnák még a választottakat is rászedni. Miképpen fog tehát eljönni ebben az új korban, hogy követőket nyerjen a vallása számára?

[Az antikrisztus jellemzői:]

 • A Nagy Humanitárius képében jön majd el: békéről, jólétről és fellendülésről fog beszélni, de nem abban az értelemben, ahogy ezek Isten felé vezetnek minket, hanem mint amelyek önmagunkért fontosak.
 • Könyveket fog írni Isten új ideájáról, hogy az emberek életmódjához igazítsa.

 • Hitet támaszt az asztrológiában, hogy ne az akaratunkat, hanem a csillagokat tartsuk felelősnek a bűneinkért.

 • A bűntudatot akként fogja magyarázni, hogy az nem más, mint elfojtott szexuális késztetések következménye, és arra neveli az embereket, hogy érezzenek szégyent, ha a többiek azt mondják rájuk, hogy nem elfogadóak és nem liberálisok.

 • A toleranciát a jó és rossz közötti különbség mellőzéseként fogja meghatározni.

 • Támogatni fogja, hogy még több válás legyen, elhitetve, hogy a másik partner létfontosságú.

 • Növelni fogja a szerelem iránti szeretetet, és csökkenteni az emberek iránti szeretetet.

 • Vallást hív majd segítségül a vallás elpusztítására.

 • Még Krisztusról is beszélni fog, és azt fogja mondani, hogy Ő volt a valaha élt legnagyszerűbb ember.

 • Küldetéséül azt fogja megnevezni, hogy megszabadítsa az embereket a babonák és a fasizmus rabszolgaságából – de hogy mit ért ezek alatt, azt nem határozza majd meg pontosan.

 • Noha nagy szeretet mutat az emberiség iránt, és sima beszédeket folytat a szabadságról és az egyenlőségről, lesz egy nagy titka, melyet senkinek se fog elmondani: nem fog hinni Istenben. És mert egy Isten atyasága nélküli testvériség lesz a vallása, a választottakat is meg tudja majd téveszteni.

 • Fel fog állítani egy ellenegyházat, amely az Egyházat fogja majmolni, mert hiszen az ördög Isten majma. Ez az antikrisztus misztikus teste lesz és minden külsőségében az Egyházhoz mint Krisztus misztikus testéhez fog hasonlítani. Isten iránti elkeseredett szükségére alapozva ráveszi a modern embert, hogy magányában és frusztrációjában még inkább szükségét érezze, hogy ehhez a közösséghez tartozzon, amely megadja neki a nagy célok érzetét anélkül, hogy azt éreztetné, önnevelésre lenne szüksége vagy elismerné a személyes bűntudatot. Ezekben az időkben az ördög különösen bő pórázra lesz engedve. Sheen leszögezi, hogy az antikrisztus nem azért okoz neki aggodalmat, mert a katolikus Egyház túlélését félti; az a pusztítás aggasztja, amelyet az Antikisztus a hitetlenek között visz majd végbe.

„Nem a tévedhetetlenség miatt aggódunk, hanem azért, mert a világ tévedésbe süllyed; nem attól remegünk, hogy Istent megfoszthatják a trónjától, hanem a barbarizmus uralma miatt; nem az átlényegülést fogják tönkretenni, hanem az otthont; nem a szentségek fognak elhalványodni, hanem az erkölcsi törvények.”

Forrás.

#2Matrix


#2Matrix

A new age lett az elégedetlenek illúziódrogja. Spirituális hierarchia (kamu emelkedés) az új hazugarchia. Arany Kor helyett Aranyozott Kórságot kapnak (Golden Age – Golden Cage, azaz börtön). A fény – az új Matrix igazán megtévesztő és felerősített fénye – elvakítja és elcsalja az öntömjénezett lemmingeket a szakadék felé tartó úton. Nem veszik észre, hogy ugyanazokat a célokat nevezi meg és ugyanazokat a kifejezéseket használja az Új Kor mozgalom, mint a sátánista szeánszokat tartó és embertelenségeket tevő árnyékhatalom, mely nyíltan az emberiség kiirtását propagálja. Nem veszik észre, hogy a fényhozó latin neve a főgonoszt jelenti.

A gonosz mindig kígyó (pl. kobra, a legfőbb spiri-közvetítőjük) képében kísértett és hazudott és csapta be az emberiséget, csak ezek a szerencsétlen tudatlanok nem tudják. Mellékesen kígyó tekereg a kecskefejű pokolszörny botján is. Meg a méregkeverő gyógyszeripari cégek logóiban. Meg az enszlogóban.

Minden gonosz a bálványimádatról szól. A legalantasabbakat és legjellemtelenebbeket rávették mammon imádatára és szolgálatára. Az illúziódrogosakat rávették az aberrált, képmutató guruk és a degenerált, hindu hibrid szörnyek tiszteletére, a megváltószerepben tetszelgő hazugok követésére és az általuk hordozott (jellemzően luciferiánus és vakoló) szimbolikák iránti rajongásra, és a kamuföldönkívüliek meséjével az evolúciós csalás feltétel nélküli elfogadására, mely a szociáldarwinizmuson keresztül az előre eltervezett embertelen kommunizmusba vezet, modern technokrata, transzhumanista köntösben.

A szerencsétlen ezoterikusok nem érzékelik, nem tudják, hogy a legsötétebb, leggonoszabb emberi rendszerek szólamait veszik át. Terjesztik egymásnak a sátáni szólamot, hipnotizálják egymást: a múlt helyett új világot teremteni, a régit teljesen megszüntetni. Világgazdasági Fórum (az árnyékhatalom egyik teljesen nyilvános globális szervezete) ugyanez: a “Nagy Törlés” (avagy Nagy Visszaállítás, ahogy terjed a fordítás), “a régit eltörölve”. Kommunista gyilkos diktatúrák és kommunista internacionálé: “a múltat végképp eltörölni”. Az árnyék piramisának csúcsán lévő sátánista pszichopaták nyilvános jelmondatai: “ordo ab chao” (káoszból rendet), amit le is írnak, úgy gondolják és művelték eddig is számos alkalommal, hogy ők maguk teremtenek káoszt, ami alapján a saját előre kidolgozott és egyből felkínált megoldásukkal eltörölhetnek minden eddigi értéket, morált, és a hűlt helyén építhetik a saját (beteg, sátánista) rendszerüket. A technokraták és transzhumanisták (embert gépekkel kiegészíteni akarók) is új emberről beszélnek, illetve új ipari forradalomról, mely által felülíródnak a régi dolgok (gépemberekkel, módosított genetikájúakkal, klónozottakkal, stb.).


#2Matrix

“Nem csinálunk ilyet egy bizonyos kor (agymosott-idő) után. Veszélyes. A tudat nehezen áll át.” (Matrix)

Hinduizmusból guruizmus, ami összeolvad a teljesen hasonló emberistenkomplexusos, gonoszmosdató Új Kor (New Age), azaz sátánizmus, luciferianizmus mozgalommal. A világtörténelem legnagyobb átverésének része.

A nyolcvanas évek végén készülhetett az alábbi tényfeltáró dokumentumfilm, mely azóta sem vesztett aktualitásából, sőt, azóta tovább fokozták ugyanezt, a filmben felfedett átverést.

New Age – A sátán felemelkedése – dokumentumfilm 1. rész Az ördögűző filmek semmiségek ahhoz, ami kb. a 47. percnél felvételre került...

New Age – A sátán felemelkedése – dokumentumfilm 2. rész 6. percnél...

A főszereplő, álcázott, gonosz entitások:

Shiva a pusztító; véráldozatokat követelő istenség, másik nevén a jóga ura (yoga shura).

Kundalini; az ősi kígyó, azaz sátán. Shakti; a sátánkígyó ereje, a fehér mellett a fekete mágia kapuja.

Maitreya; a hamis próféta, illetve antikrisztus.

Az átveréshez előkészített entitások:

Maitreya = hindu-hibridszörnyek-guruk-dharma-buddha-newage hívőknek előkészített megtévesztő, vagyis antikrisztus.

Sananda = keresztényeknek előkészített megtévesztő, vagyis antikrisztus.

Mahdi = muzulmánoknak kamu megváltó.

Sanat (Kumera) = sátán – nem véletlenül anagrammája is –, az ősi kígyó (jelenleg Kobra kígyó néven röhög elhitetett követői képébe).

Ashtar(oth) = ark(fő)démon, a pokol trónörököse/nagyhercege, a tarot szerzője, Ashtar kapitányként a kamu galaktikus föderáció (star trek mese) főnöke.

Mindez önhipnózis, függőség, pszichés drog.


Benjamin Creme, okkultista (a sátánista Crowley, Blavatsky és Bailey követője), new age és globalista politikai-pénzügyi és okkult jelenségek és ufó propagandista, az Új Kor, a luciferiánus Vízöntő Kora prédikátora, a “világvezér megbízottja”, a szervezetét (Share Int. Alap.) az ENSZ akkreditálta és együttműködött az ENSZ Publikus Információk Osztályával.


Az Újszövetségben konkrétan le lettek írva ezek a megtévesztések:

2Kor.11,13-15: 13. Mert az ilyenek hamis apostolok, álnok munkások, a kik a Krisztus apostolaivá változtatják át magukat. 14. Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. 15. Nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magokat az igazság szolgáivá; a kiknek végök az ő cselekedeteik szerint lészen.

1Ján.4,1-3: 1. Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba. 2. Erről ismerjétek meg az Isten Lelkét: valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van; 3. És valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől: és az az antikrisztus lelke, a melyről hallottátok, hogy eljő; és most e világban van már.

1Tim.4,1: 1. A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén.

1Tim.4,7: 7. A szentségtelen és vénasszonyos meséket pedig eltávoztasd. Hanem gyakorold magadat a kegyességre

2Thess.2,1-12: 1. Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve, 2. Hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja. 3. Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, 4. A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. 5. Nem emlékeztek-é, hogy megmondtam néktek ezeket, a mikor még ti nálatok valék? 6. És most tudjátok, mi tartja vissza, a miért csak a maga idejében fog az megjelenni. 7. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, a ki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. 8. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, a kit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével; 9. A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, 10. És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, a kik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre. 11. És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak; 12. Hogy kárhoztattassanak mindazok, a kik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban.

Mt.24,23-26: 23. Ha valaki ezt mondja akkor néktek: Ímé, itt a Krisztus, vagy amott; ne higyjétek. 24. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. 25. Ímé eleve megmondottam néktek. 26. Azért ha azt mondják majd néktek: Ímé a pusztában van; ne menjetek ki. Ímé a belső szobákban; ne higyjétek.


A szabadkőművességnek, mióta beleolvadt az illuminati, két ága van. Az egyik humanista, nacionalista (Londoni Nagypáholy), a másik liberális, anarchista, kommunista (Nagyoriens, Párizs). Ez a két oszlopa a vakoló társaságnak, bár egy ágendát vittek végbe, mindig is harcot vívott egymással a hatalomért. A Sátán, az uruk találta fel ugyanis az “Oszd meg és uralkodj!” elvét. Kölcsönös versengésük az uruk kegyéért, kéjes örömmel töltötte el mindig Lucifert. Most pedig különleges időket élünk. A szabadkőműves terv célegyenesbe ért. Várják uruk megtestesülésének, az antikrisztusnak színre lépését. A harcuk kiéleződött és immár vérre megy. Mert annak, aki kezdettől fogva gyilkos, így tetszik. A Sátán talpnyalói most gladiátor harcukkal szórakoztatják urukat, parancsolójukat. De még többet tesznek... Ebbe a harcba minket is bevonnak. Ez a nagy fináléjuk, mielőtt minden hatalmat át kell adniuk annak, aki ura mindkét oldalnak. Az emberek pedig benyalják mindkét oldal megtévesztését. A baloldal kapott 100 évet, hogy elterjessze mérgét és maga mellé állítson mindenkit. Elterjedt az istentagadás, a materializmus, a liberális gerinctelenség és mindezek koronája, a kommunizmus is. Most pedig szépen visszavág a jobboldal. Terjed a QAnnon mese, az ember felemelkedéséről, új evolúciójáról, az Isten nélküli paradicsomról, az ufonauták mesebeli technokrata mennyországáról, a new age általi felemelkedésről, a humanista paradicsomról, ahol istenné válik az ember. Ugyan hamisság mindkettő, mégis tökéletes lépvesszőnek bizonyultak. Ahogy megváltást láttak egyesek a baloldali üres igérgetésben, most mások beveszik a jobbos felemelkedés maszlagot is. Isten helyett Trumptól, a politikától, a jó ufonautáktól, a rezgésszint emelkedéstől és ki tudja még milyen hazugságoktól várják a megváltást, az aranykort... De helyette az jön el, aki ott áll mindkét oldal szemfényvesztése mögött... Az antikrisztus uralkodásának kezdete a béketeremtésről szól majd és a gazdasági felemelkedésről, illetve a spirituális hókuszpókuszról. A gyengék, akik most megváltást látnak a baloldal liberális mocskában, vagy a jobboldal mézesmadzagjában, örömmel fogják látni, hogy minden álmuk teljesül: épül a földi mennyország. De akik ismerik a Biblia próféciáit, azok tudják, hogy a nagy ámítás csak az antikrisztus uralmának a feléig tart majd ki. Utána, hirtelen megnyílik a pokol és rászakad az emberiségre amit kifőzött magának: az Isten majmának teljes uralma. Mindazok pedig, akik elhitték a meséket, iszonyú pofont kapnak a valóságtól. Lehet most LMBTQ, New Age, QAnnon hívő bárki. Akkor, mikor felismeri a valóságot, már késő lesz. Az aranykor a pokolba vezet. Az egyetlen út, az igaz Istenhez fordulás pedig csak keveseké lesz. Pedig övék a végső győzelem, mert ez így íratott meg. Mindenki eldöntheti, hogy miben hisz, kinek hisz. De végül csak a valóság marad, ami sokaknak elviselhetetlenül fog fájni. Akik hittek a new age próféták színes, cukormázas ígéreteinek, balzsammal átitatott mákonyának, vagy a politika földi paradicsomának ígéretében, azok örök sötétségben találják majd magukat. Kisemmizve, átverve, végletekig megalázva, testben megkínozva, átkozhatják majd magukat őrült hitükért.

Az Igazság Könyve & Énok Tanúsága Projekt (W. Zoltán)

Kapcsolódó előző bejegyések: /1te/a-parhuzamos-megtevesztesek /1te/elhitetesek /1te/ebbe-a-csapdaba-setalsz-a-kigyo-a-technokracia-es-az-igeretek

#2Matrix


Hivatalos videó egy 2005-ös Pentagon kutatásról, melyben arról beszélnek, hogyan lehet kiölni az emberekből vakcinázással az Isten-gént, vagyis a lelket, hitet. Itt: https://frama.link/EEUFQBgq

Érdekesen egybevág Rudolf Steiner figyelmeztetésével:

“A jövőben a lelket orvostudománnyal fogjuk kiiktatni. Az 'egészségvédelem' ürügyén lesz egy oltóanyag, mellyel az emberi testet minél korábban, közvetlenül a születés után kezelésbe veszik, úgy, hogy az emberi lény a lélek és a Szellem létezésének képzetét ne tudja kialakítani. Materialista orvosokat bíznak meg az emberiség lelkének eltávolításával. Míg manapság az embereket különféle betegségek ellen oltják be, a jövőben a gyerekeket olyan anyaggal fogják oltani, melyet pontosan azzal a szándékkal állítanak elő, hogy az emberek ennek a vakcinának köszönhetően immunisak legyenek a spirituális élet 'őrültsége' iránti fogékonyságra. Az ember rendkívül eszes lesz, de nem fog öntudatot kifejleszteni, és épp ez a célja egyes materialista köröknek. Egy ilyen vakcinával könnyen el lehet érni, hogy az étertest belevesszen a fizikai testbe. Amint az étertestet leválasztották, az univerzum és az étertest kapcsolata rendkívül instabillá válik, és az emberből automata lehet, mivel az ember fizikai testét ezen a Földön a spirituális akarat csiszolja. Így az oltás egyfajta ahrimáni erővé válik; az ember nem tud többé megszabadulni egy adott materiális jellegű érzéstől. Szerkezetileg válik anyagivá, és nem tud többé felemelkedni a spirituálishoz.” (Rudolf Steiner, 1861-1925)

“In the future, we will eliminate the soul with medicine. Under the pretext of a 'healthy point of view', there will be a vaccine by which the human body will be treated as soon as possible directly at birth, so that the human being cannot develop the thought of the existence of soul and Spirit. To materialistic doctors, will be entrusted the task of removing the soul of humanity. As today, people are vaccinated against this disease or that disease, so in the future, children will be vaccinated with a substance that can be produced precisely in such a way that people, thanks to this vaccination, will be immune to being subjected to the 'madness' of spiritual life. He would be extremely smart, but he would not develop a conscience, and that is the true goal of some materialistic circles. With such a vaccine, you can easily make the etheric body loose in the physical body. Once the etheric body is detached, the relationship between the universe and the etheric body would become extremely unstable, and man would become an automaton, for the physical body of man must be polished on this Earth by spiritual will. So, the vaccine becomes a kind of arymanique force; man can no longer get rid of a given materialistic feeling. He becomes materialistic of constitution and can no longer rise to the spiritual.” (Rudolf Steiner, 1861-1925. “A Future Vaccine to Prevent Knowledge of Soul and Spirit” from “The Fall of the Spirits of Darkness” (Bristol: Rudolf Steiner Press, 1993; GA 177), p. 85. October 7, 1917.)


Frissítés, magyar felirattal: https://www.bitchute.com/video/K2rCQCNom5w3/

#2Matrix


Istenszerűvé válsz és kollektív tudatosság – ezek az átverő propagandakifejezések minden oldalon.

Rövid videó itt.

#2Matrix