1te

kép

Vigyázz, a whatsapp a fecesbook tulajdona. Az instagram a fecesbook tulajdona. A youtube a goolag tulajdona.

Kapcsolatot tartani, beszélgetni, csoportokat csinálni, csatornákat-oldalakat létrehozni a Telegram-ban is tudsz, ami mindenben sokkal jobb. Írásaidat kitenni pl. wordpress, write.as.


Rövid videó: https://www.bitchute.com/video/u8q2fwCul4du/

A valóságban ezt már meghaladták: egy adatgyűjtő app, pl. fb (és a többi óriáscéges hasonlóan), napi 14400-szor kérdezi le a pontos pozíciódat (a gps mellett a körülvevő wifi hálózatok alapján háromszögeléssel), és minden, a telefon közelében elhangzott szót és hangot elemez, napi 24 órában (amit hozzátesz az adatgyűjtési központban lévő profilodhoz), persze a kamerát is bármikor használhatja, nézd csak meg az app jogosultságait. Mellékesen a feltöltött fotóidról (az ászf-ben is benne van, ha használod a szolgáltatást, minden felöltött kép, adat, írás felhasználási jogát átadtad nekik) az arcodat is kielemezte már, egy ujjlenyomathoz hasonló azonosítót készített (az arcpontok vektorai és távolsága), amivel aztán bármikor be tudja azonosítani a fejedet bármilyen kamerán keresztül, úgymint ellopják és megtartják az ujjlenyomatod, illetve arclenyomatod. Ha bármit törölsz, azt csak a megjelenítési felületről törlöd, a háttértárolókból nem.

A megoldások: 1. Ne használd ezeket az óriáscégeket és megfigyelőplatformjaikat, úgymint fb, google, apple, stb. Vagy szorítsd extrém minimumra, töröld le az eszközeidről az összes app-jukat (amíg rajta van, ugyanúgy megfigyel, hiába nem használod), használj alternatív app-okat és böngésző privát ablakot. 2. Használj helyettük alternatív szabad platformokat. Látod, ez az írás sem ezek rendszerén van. 3. A meglévő fb-google-stb. profilodat szennyezd nem releváns adatokkal. Vigyázz, mert a mesterséges intelligencia kiszűri, ha valami nagyon mást akarsz beadni, vagy szándékosan intenzíven, meglepődnél, mennyi mindent tud rólad (az összes barátod és családtagod együttvéve sem tud töredék annyit), így csak kicsit hamisíts (pl. hozzád hasonlító ember fotóját tag-geld be, hogy te vagy rajta, de ne túl gyakran). Így csinálják az elnyomók is, sok igazságot megmérgeznek egy kicsit, terelésképpen. Ennél sokkal jobb megoldás a teljes (fiók és app) törlés és utána szabad platformokra váltás.


kép


“To achieve world government, it is necessary to remove from the minds of men their individualism, loyalty to family tradition, national patriotism, and religious dogmas.” (George Brock Chisholm, first director of W.H.O., in a Speech given at the, Conference on Education, Asilomar, California, September 11, 1954)

“A világkormány eléréséhez el kell törölnünk az emberek agyából a saját egyéniségüket, a családi hagyományokhoz való hűségüket, a hazafiságot és a vallásos dogmákat.” (Brock Chisholm, első W.H.O igazgató, 1954-es oktatási konferencián elhangzott beszédében)

“No one will enter the New World Order unless he or she will make a pledge to worship Lucifer. No one will enter the New Age unless he will take a Luciferian initiation.” (David Spangler, Director of Planetary Initiative at the United Nations – department has since been removed from rosters. In 1970 American theosophist David Spangler moved to the Findhorn Foundation, where he developed the fundamental idea of the New Age movement.)

“Senki sem léphet az új világrendbe, aki nem esküszik hűséget Lucifernek. Senki sem léphet az Új Korba, aki nem megy át a Luciferiánus beavatáson.” (David Spangler, ENSZ – megszűnt – planetáris kezdeményezés igazgatója, a New Age mozgalom alapítója, a Szarv-találó alapítványnál.)

The Lucis Trust is the Publishing House which prints and disseminates United Nations material. Lucis Trust was established in 1922 as Lucifer Trust by Alice Bailey as the publishing company to disseminate the books of Bailey and Blavatsky and the Theosophical Society.

A Lucis Trust (Lucis, szójáték a Lucifer és a latin fény szavakkal, és Trust, bizalom, hisz) egy kiadó, amely az ENSZ anyagait nyomtatja. A Lucis Trust 1922-ben Lucifer Trust (bizalom Luciferben) néven alakult, Alice Bailey (sátánista és New Age író), hogy terjessze Bailey és Helena Blavatsky (okkultista, sátánista véleményvezér és teozófiai társaság alapító) könyveit.

A témáról az Elhitetés kora és az Agenda 21 című dokumentumfilmben egyéb adatokat tudhatsz meg.


A médiavezérelt modern emberek lenézik a régieket és a természeti népeket a babonáik miatt, miközben ők meg egy szájbújócskáztató, mindent áteresztő ruhacafatkával próbálnak megálljt parancsolni az általuk rettegett halálnak. (írta: Élet)

A szétválasztás öli az embert. Az ölelés erősíti az immunrendszert. Nem nehéz felismerni.

(Egyébként tavaly kezdődtek az arcfelismerő rendszerek második generációjának fejlesztései, amelyek már szájmaszkokkal együtt is fel tudják majd ismerni a viselőiket. Illetve a testmozgás-tartás elemző rendszereké. Ezekhez kell megfelelő mennyiségű bevitel, adat.)


Az ezotéria-newage a fényt mutatja csalinak, de a végén a sötét oldal mélységeibe csal.

Érdekes, hogy az Újszövetség a newage-ről is ír. Ezoterikusok szövege: “Majd jön az 5 meg 6 dimenzió és akkor minden lehetséges lesz. Van, akinek már eljött.” “Lehet anyagot, tárgyakat manifesztálni. A legnagyobb mesterek már tudnak.”

Újszövetség mit ír? Lehetne, de ne kísértsd Istenedet. Tehát azok a mesterek: vagy démonfélék, vagy hazugok.

“Ekkor vivé őt az ördög a szent városba, és odahelyezé a templom tetejére. És monda néki: Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat; mert meg van írva: Az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Monda néki Jézus: Viszont meg van írva: Ne kisértsd az Urat, a te Istenedet.” (Mt.4,5-7)

“De a mit cselekszem, cselekedni is fogom, hogy elvágjam az alkalmat az alkalomkeresők elől; hogy a mivel dicsekesznek, olyanoknak találtassanak abban, mint mi is. Mert az ilyenek hamis apostolok, álnok munkások, a kik a Krisztus apostolaivá változtatják át magukat. Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. Nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magokat az igazság szolgáivá; a kiknek végök az ő cselekedeteik szerint lészen.” (2.Kor.11,12-15)

“Valának pedig hamis próféták is a nép között, a miképen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, a kik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és az Urat, a ki megváltotta őket, megtagadván, önmagokra hirtelen való veszedelmet hoznak. És sokan fogják követni azoknak romlottságát; a kik miatt az igazság útja káromoltatni fog. És a telhetetlenség miatt költött beszédekkel vásárt űznek belőletek; kiknek kárhoztatásuk régtől fogva nem szünetel, és romlásuk nem szunnyad. Mert ha nem kedvezett az Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem mélységbe taszítván, a sötétség lánczaira adta oda őket, hogy fenntartassanak az ítéletre;” (2.Pét.2,1-4)

“Fiacskáim, itt az utolsó óra; és a mint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok antikrisztus támadt; a honnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra.” (1.Ján.2,18)

“Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba. Erről ismerjétek meg az Isten Lelkét: valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van; És valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől: és az az antikrisztus lelke, a melyről hallottátok, hogy eljő; és most e világban van már. Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat; mert nagyobb az, a ki bennetek van, mint az, a ki e világban van. Azok a világból valók; azért a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat rájok. Mi az Istentől vagyunk: a ki ismeri az Istent, hallgat reánk, a ki nincsen az Istentől, nem hallgat reánk. Erről ismerjük meg az igazságnak lelkét és a tévelygésnek lelkét. Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentől van; és mindaz, a ki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. A ki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet. Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa.” (1.Ján.4,1-9)

“A ki vallja, hogy Jézus az Istennek Fia, az Isten megmarad abban, és ő is az Istenben.” (1.Ján.4,15)

“Mert sok hitető jött e világra, a kik nem vallják a Jézust testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető és az antikrisztus.” (2.Ján.1,7)

“És Jézus felelvén, monda nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, Mert sokan jőnek majd az én nevemben, a kik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek.” (Mt.24,4-5)

Ezektől függetlenül is leszögezhetünk egy alap tényt az emberiség egy másik részéről, hogy a média és mammonimádat (pénz, kapzsiság, hatalom) által agymosottak teljesen vakok és lelkileg halottak, üres testek, mint a hullák, csak vegetálnak. Ezeket lehet a háttérhatalom parancsára kényelmesen vágóhídra hajtani, vagy a többiek ellen zombi-biorobot-kápóként felhasználni, mert még a legegyszerűbb anyagin felüli dolgokat sem képesek felfogni, ha a média nem mutatná nekik, mit kell tenni, üveges tekintetükkel besétálnának a szakadékba, mint a lemmingek. Másrészt, a világban, tisztán látók számára jól láthatóan, dezinformációkat kevernek már mindenhova az igazsággal vegyítve, ahova csak tudnak. Ezekből és a fentebb idézettekből következően az ébredőket megpróbálják félrevinni. Hogy csak várjanak a ki tudja kik által beharangozott földönkívüli lényekre (erre a színházra is kész már a technika), akik majd alájuk teszik a jó világot. Ezért csak figyelmesen. A hiszékenység kora: az emberek kétségbeesettek, hogy higgyenek valamit, ezért bármit elhisznek. A kétpólusú propaganda (a gonosz gyakori kétoldalú alternatívakínálata, jelen esetben materializmus és newage) agymosása elfordítja az emberek szemét a Jézus által tolmácsolt valódi szeretetről. És a nagyon rosszindulatúak összemossák a vallást a hittel vagy Jézussal. Hogyan, hol érhető tetten leginkább a hamis prófétálás? Mikor Jézust megvilágosodott mesterként, prófétaként aposztrofálják, nem Isten fiaként. Mikor a szeretetről beszélnek, de túltolják az önszeretet (önz=önzés=önző=egoista) felé, mivel Jézus egyértelműen az önzetlen szeretetről beszélt.


Lucifer latin szóösszetétel a lucis (fény) és fero (hozni) szavakból, jelentése “fényhozó”. Tehát a gonoszt, a sátánt, a mennyből kivetett angyalt hívják fényhozónak (egyéb néven Azazel-t azonosítva (Lev. 16:8,10,26)). “És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és Sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget; levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek.” (Jel.12,9) “Levetették a nagy sárkányt, ama régi kígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki tévútra vezeti az egész világot. A földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is.” (Jel.12,9)

A sátán jelentése különböző nyelvekben etimológiailag azonos: ellenség, vádló, rágalmazó, félrevezető.

“A lelki életben Lucifernek tulajdonítják azokat a kísértéseket, melyekben a rossz a jó látszatával, a sátán a világosság fiaként, fényhozóként mutatkozik meg.” (kat.lex.) Ráutalás materiális istenségként: “Ezeknek a gondolkozását e világ istene megvakította.” (2.Kor.4,4)

Tehát: míg a testetlen – lelki – fényesség lehet Istené, isteni, de lehet, hogy a fény megtestesítője maga a megtévesztő, félrevezető gonosz.


Sokan rájöttek, hogy átverés a víruspandémia, de arra nem, hogy van félelempandémia. A 21. század kezdete óta minden évben volt jó pár fa!se f!ag átverés történet (előtte is, csak azóta rendszeres), ami szintén egy dologra kellett, hogy a pofátlanul hazug agymosás által (régi elv, ha kicsit hazudsz, nem hiszik el, ha szemtelenül óriásit, azt eszébe sem jut megkérdőjelezni a tömegnek) nagymértékű félelmet keltsenek, amire aztán bármit alapozhatnak, az emberi szabadságjogok megnyirbálásától kezdve, a totális megfigyelésen át (ha még nem lenne elég az a mérhetetlen nagy mennyiségű adat, amit önként adsz a fb és a goolag cégeiken keresztül nekik, az arcfelismerő rendszerek új generációját tanítják be a szájmaszkokkal, hogy azzal együtt is azonosítson), a fejek önként hurokba helyezéséig. A kötelező oltás (video) történet is ugyanaz, sőt, két irányú, az ébredőkben az oltással keltenek félelmet, a hülyékben meg az oltás létszükségletnek beállításával. És az ébredők közül sokan újra beveszik ezt a taktikát. A teljesen médiavezérelt hülyéknek meg az a sorsuk, hogy önként rohanjanak a vágóhídra. A populáció ellenségei, a globálpszichopaták a háttérben (nem az államok élén álló strómanok bábszínháza, ahogy sok rendkívül rövidlátó hiszi), létrehoztak egy vírust laborban, de a tervük szerint sem azzal a nevetséges hatástalan valamivel akarták pusztítani a populációt, hanem a félelemmel (a pánik kiiktatja az immunrendszert és a kritikus gondolkodást) és az agymosással (mivel minden korlátozás egészségkárosító pszichoszomatikusan). Az aljas indokkal történő oltási akarat ugyan bizonyíthatóan igaz, de ettől sem bepánikolni kell, hanem figyelni, tájékozódni arról, hogyan és mit terveznek, hogy el tudd kerülni, és pánikmentesen tájékoztatni azokat, akik kezdik emelgetni a rájuk adott szemellenzőt, mert ha pánikolva tájékoztatsz, a félelmeidet terjeszted ki a környezetedre, a rossz malmára hajtod az összes vizet, ahogy a struccpolitika sem segít.

A világtörténelem talán legfontosabb mondata, kétezer évvel ezelőttről: “Ne féljetek.” Másodsorban: “akinek van füle a hallásra, hallja”.

A többit, amelyek ragaszkodnak a szemellenzőhöz, úgysem tudod megmenteni. “A Mátrix egy rendszer. Az ellenségünk. De ha benne vagy, és körbenézel, üzletembereket, tanárokat, ügyvédeket, ácsokat látsz. Akiknek meg akarjuk menteni a tudatát. De amíg a Mátrixban élnek, részei a rendszernek, ezért az ellenségeink. Legtöbbjük nem érett meg a valóságra. Sokuk olyan reménytelenül függ a rendszertől, hogy foggal-körömmel védeni fogja.”

Elég egyértelmű ebből, mik az alap teendők, de összefoglalom: ne félj, tájékozódj, használd a kritikus gondolkodást és ezáltal ne menj a rossz irányba, tájékoztass ébredőket – pánikmentesen. És mielőbb válts szabad alternatívákra (van sok ilyen), a gonoszok szándékosan ellened létrehozott megfigyelő kontroll platformjairól, mint a fb (és insta, whatsapp), goolag (googlekereső, gmail, youtube), stb.

Gates-lie


  1. Koronavírusok eddig is voltak minden évben, mindenkiben, sok ezer éve velünk vannak. A jelenleginek a korona nevet hivatalos emberek adták, mert a bütykei koronára emlékezetnek. Ez alapján az összes influenza is korona. Van valamiféle vírus, amit laborban gyártottak le, a h1n1 alapján – ami szintén egy laborvírus –, hogy elindíthassák a börtönbolygó projekthez a globális hisztériát. De még ehhez sem lett elég komoly (mellékesen még a járvány feltételeit sem éri el, illetve a szokásos influenzák súlyosságát sem, még a hamisított adatok és a félrekezelések után se), ezért rá kellett játszani, a médiát és a hivatalnokokat és a lefizetett vagy ostobább betegségügyieket használva. A teljes terv már 2009 környékén megvolt, ennyi bizonyítható (van még 2015-ös és 2019-es bizonyíték). Az említett elődje idején már akartak egy világhisztériát indítani, de akkor influenzának hívták, ezért mindenki letojta, így kellett egy új név. Ezek a vírusaik nem halálosak. Ellenben az agyat és az immunrendszert elsorvasztják a félelempropaganda által. Tehát pandémia csak egyféle van: agyat támadó világhisztéria. Fearmongering.
  2. Három tudományos tény: A félelem, pánik kikapcsolja, leépíti az agy emberi, tudatos, gondolkodó részét, az állati ösztönök javára (menekülés, elbújás). A félelem gyengíti az immunrendszert. A bezártság gyengíti az immunrendszert.
  3. A teszt hamis, orvosok bizonyították. Dokumentálva. Azért használják ezt a tesztet, mert úgy hamisítanak vele eredményeket, ahogy akarnak. Ha be akarnád bizonyítani a teszttel, hogy egészséges vagy, ki tudják hozni hamisan, hogy nem, így bevághatnak egy olyan börtönbe, aminek a költségeit is neked kell állni, és még kényszerkezelhetnek is, mint a középkorban. Egyébként teljesen másra tesztel, nem vírus RNS-re, amire kellene. És mert 13 ezer dollár jár minden hulláért, amit az orvos ennek a számlájára ír.
  4. Csak olyanokban okoz komolyabb tünetet, aki fél, vagy lelki traumája van, lásd fentebb a félelem pszichoszomatikus vonatkozásait, illetve akinek a tüdeje mérgezett a nagy légszennyezettség miatt (dohányosok ide tartoznak), vagy akinek súlyos alapbetegségei vannak (narkósok ide tartoznak). Mellékesen a vírusok nem élőlények (latin szó, jelentése méreg), nem tudnak támadni, a hazugságpropaganda által árasztott hülyeséggel szemben (az emberek viszik fel kontaktussal, jellemzően kézzel).
  5. A fb az egyik legnagyobb projektjük, a globális totális kontroll eszközeként (mézesmadzag) lett létrehozva. Ezért nem fogsz tudni igazán komoly vagy kényes igazságot belinkelni rá, illetve nem marad meg sokáig. (A fb tulajdona a whatsapp és az insta is, többek közt.) A goolag-on többnyire hiába keresed az igazságot, a termékeik is részei ennek, a keresője is betegesen cenzúráz. (A goolag tulajdona a youtube is, többek közt.) Mindkét cég termékeire vannak szabadságpárti alternatívák, de nem véletlenül elnyomják, ahogy tudják, pl. cenzúrával.

https://www.youtube.com/watch?v=A-X9pJWUPtA

(Ezt is törölték az első helyéről.) https://www.youtube.com/watch?v=e20rnhTDpv4

https://www.youtube.com/watch?v=BTa_LN2EPzI

https://theinfectiousmyth.com/book/CoronavirusPanic.pdf