1Te blog

(Főként igazságkereső cikkek-videók, és néhány tisztánlátótól átvett vélemény.)

A sátánisták nem csak azok, amelyek sötét rituálékat tartanak. A gonosz valódi pofája mindig képet mutató, mindig jóként leplezi és jónak állítja be magát, mindig csak segíteni akar rajtad (pont úgy, ahogy az orv-osok és a gyógyszeripar), mióta a világ létezik. Gondolkozz. Ki akarna egy vörös patásnak hinni? Tudja ezt a gonosz is, hogy csak a csillogó, fényes, érzelmeidre ható mézesmadzag válik be, amivel tovább csalhat a tévúton, mert csak a bekent, édesnek látszó madzagra koncentrálsz az elhúzása után, nem nézed körbe azt az utat, amin bevisz. A valódi sátánisták mindig fényes, titkos vagy misztikus tudást lebegtetnek a szemed előtt, melyről soha nem beszélnek egyenesen teljes egészében, mégis a befogadását erőltetik. Emlékezz, a vámpírt is előbb be kell fogadni, csak utána ismerheted meg teljesen a titokzatos személyiségét. A nőket célozzák elsősorban (a kígyó és Éva), mivel rájuk könnyebb az érzelmi manipulációval hatni egy jól felkészült pszichopatának (ez lehet bármilyen nemű), de minden határozatlanabbnak tűnő, vagy útkereső emberre, vagy csoportra rátapadnak. Mindig arra megy ki a játék, hogy szakadj el a Teremtődtől, mert szerintük te magad is istenfélévé, istenemberré, teremtővé válhatsz, ha pedig elszakadtál, akkor szabad az út a gonosznak, hogy magához ragasszon a spirituális rabszolgájaként. Újabban egységesítenek (éppen ahogy a globalista pszichopaták a világkormánnyal, majd később világvallással), felhasználva a nyíltan okkult, sátánista, luciferiánusok által az 1900-as évek elején megalapozott és az 50-es években elindított, gyártott new age spirituális elhitetését, összemosva a sátánisták által (pl. Rockefeller) szponzorált tudományoskodással és fizetett tudósaikkal, különböző tudományos hírességek neveivel manipulálva, melyek mind szabadvakolók (pl. a tolvaj Einstein), de még utólag is gyártanak ezekhez hamis idézeteket, hiszen ha eléggé tudományosnak is látszik és eléggé érzelemre is ható, akkor lefed minden manipulációs technikát, ezért úgysem néznek utána az emberek, vagy csak néhány egyéb részletnek, amik esetleg éppen tényszerűek (a sátánisták épp ezekre fognak konkrétabban hivatkozni, mert akkor ennek fognak utána nézni az emberek, nem a ködösített részeknek), hiszen szándékosan úgy van felépítve a csapdájuk, hogy a részigazságok miatt csak a teljes kutatás deríthet fényt a hazugságaikra, valódi terveikre, a csapda felépítésére. Figyeljétek meg, hogy az evolúciós hazugságot is bevonják mindig a meggyőzési eljárásaikba (pl. magasabb evolúciós szintre kerülhetsz), ezt feltűnés nélkül beleszőve, ennek oka egyrészt az, hogy még tudományosabbnak látsszon, másrészt (ezeket nem érdekli, hogy te hiszel-e benne, de) a teremtés ellen dolgozik szubliminális (tudatalatti) programozásként, mert ha lényegtelennek tűnő részletként is, de sokat ismételve beeszi magát az evolúció hamis fogalma az emberek tudatalattijába. Hogyan buktasd le a valódi sátánistákat? Csak annyit kell mondj: Jézus Krisztus, a megváltó, a Teremtő fia, Isten fia! Ettől kínlódni fog és vitatkozni akar. Ez az egyetlen dolog, ami mélyen sebzi.

#2Matrix


“A tömegek sohasem szomjazzák az igazságot. Elfordulnak az igazságtól, ami nem ízlésükre való, előnyben részesítik a hiba istenítését, ha az elcsábította őket. Bárki, aki az illúziókkal ellátja őket, könnyedén az uralkodójuk lehet; bárki aki lerombolja az illúzióikat, a megtorlásukra számíthat.” (Gustave Le Bon, francia szociálpszichológus, a tömegpszichológia megalapozója)


Az új létmód, a “globalizáció” ugyanis a mesterséges lét megkonstruálására törekszik. Anyag helyett műanyag, élet helyett genetikusan módosított “műélet” és lélek helyett médiamanipulációval “tudatmódosított”, embernek látszó tárgyak létrehozása. Ezzel azonban egyúttal végleg összeomlik a tízezer éves alku, amely az eliteket a szakrális rend betartására és betartatására ösztönözte. A valóság maga válik a létroncsolás közvetlen eszközévé és tárgyává. A globalitás létmódjának rejtett hatalomszerkezete minden lokalitásban, tehát az elemi emberi közösségek mindegyikében “strukturálisan kódolja” a hazugságot. Kényszerítő, fegyelmező és értelmező hatalmi eszközei segítségével a “hazugságot” teszi “igazsággá”, és az igazság válik megbélyegzett és veszedelmes “hazugsággá”. (Dr. Bogár László, 2008)


1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról

A szabadalmazható biotechnológiai találmány

5/A. § (1) Az 1-5. §-okban meghatározott követelményeknek megfelelő találmány szabadalmazható akkor is, ha biológiai anyagból álló vagy azt tartalmazó termékre, vagy olyan eljárásra vonatkozik, amelynek révén biológiai anyagot állítanak elő, dolgoznak fel vagy alkalmaznak. Biológiai anyagnak minősül bármely olyan – genetikai információt tartalmazó – anyag, amely önmagában képes a szaporodásra vagy biológiai rendszerben szaporítható.

(2) Találmánynak minősülhet a természetes környezetéből izolált vagy műszaki eljárással előállított biológiai anyag akkor is, ha a természetben korábban már előfordult.

(3) Kialakulásának és fejlődésének semelyik szakaszában sem lehet szabadalmazható találmány tárgya az emberi test, sem pedig az emberi test bármely részének puszta felfedezése, ideértve valamely gén szekvenciájának vagy részszekvenciájának felfedezését is.

(4) Az emberi testből izolált vagy valamely műszaki eljárással más módon előállított rész, ideértve a gén szekvenciáját vagy részszekvenciáját is, szabadalmazható találmány tárgya lehet akkor is, ha az ilyen rész szerkezete megegyezik valamely természetben előforduló rész szerkezetével.

A biotechnológiai találmányok szabadalmi oltalmának tartalmára és kimerülésére vonatkozó szabályok

20/A. § (1) Ha a találmány tárgya olyan biológiai anyag [5/A. § (1) bek.], amelynek a találmány eredményeként sajátos jellemzői vannak, a szabadalmi oltalomból eredő kizárólagos hasznosítási jog (19. §) kiterjed arra a biológiai anyagra is, amely szaporítás vagy többszörözés útján – azonos vagy eltérő formában – a találmány tárgyát képező biológiai anyagból származik, és azzal azonos jellemzőkkel rendelkezik.

(2) Ha a találmány tárgya olyan eljárás, amellyel a találmány eredményeként sajátos jellemzőkkel rendelkező biológiai anyag [5/A. § (1) bek.] állítható elő, a szabadalmi oltalomból eredő kizárólagos hasznosítási jog (19. §) kiterjed a találmány tárgyát képező eljárással közvetlenül előállított biológiai anyagra, továbbá arra a biológiai anyagra is, amely szaporítás vagy többszörözés útján – azonos vagy eltérő formában – a találmány tárgyát képező eljárással közvetlenül előállított biológiai anyagból származik, és azzal azonos jellemzőkkel rendelkezik.

(3) Ha a találmány tárgya genetikai információt tartalmazó vagy abból álló termék, a szabadalmi oltalomból eredő kizárólagos hasznosítási jog (19. §) kiterjed – az 5/A. § (3) bekezdésében meghatározott kivételekkel – arra az anyagra is,

a) amelyben a termék megtestesül, illetve

b) amely a genetikai információt tartalmazza, és amelyben az ellátja a funkcióját.

(4) A szabadalmi oltalomból eredő – az (1)–(3) bekezdésekben foglaltak szerinti – kizárólagos hasznosítási jog nem terjed ki a szabadalmas által vagy az ő kifejezett hozzájárulásával az Európai Gazdasági Térségben forgalomba hozott biológiai anyag szaporításával vagy többszörözésével előállított biológiai anyagra, ha a szaporítás vagy a többszörözés szükségszerű eredménye annak a felhasználásnak, amelynek céljára a biológiai anyagot forgalomba hozták, feltéve, hogy az így előállított anyagot ezt követően nem használják további szaporításra vagy többszörözésre.

(5) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha a szabadalmas vagy bárki más az ő kifejezett hozzájárulásával valamely növény szaporítóanyagát gazdálkodó számára adja el vagy értékesíti más módon, azt úgy kell tekinteni, hogy a gazdálkodó engedélyt kapott a betakarításból származó termény saját gazdaságában szaporítás vagy többszörözés céljából történő felhasználására.

(6) A gazdálkodót az (5) bekezdés alapján megillető jogosultság mértékére és feltételeire a közösségi növényfajta-oltalomról szóló 2100/94/EK tanácsi rendelet 14. Cikkében foglaltak az irányadók.

(7) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha a szabadalmas vagy bárki más az ő kifejezett hozzájárulásával valamely tenyészállatot vagy egyéb állati szaporítóanyagot gazdálkodó számára ad el vagy értékesít más módon, azt úgy kell tekinteni, hogy a gazdálkodó engedélyt kapott a szabadalmi oltalom alatt álló állatállomány mezőgazdasági célra történő felhasználására. Ez a jogosultság az állatnak vagy más állati szaporítóanyagnak a saját mezőgazdasági tevékenység céljára történő felhasználására vonatkozik; nem terjed ki azonban a kereskedelmi jellegű szaporító tevékenység keretében vagy annak céljából történő eladásra. A gazdálkodó e jogosultságának mértékére és feltételeire külön jogszabály rendelkezései az irányadók.

https://esi.link/80r5cTVZ


“A nagyinkvizítori megfogalmazás szerint az igazságtól elhagyatva kell élnünk. Be kell látnunk, hogy az igazság erőtlen és hatalma a világnak van, amely a földről az igazságot elűzi. Nincs igazság, amit Nietzsche úgy mond, hogy Gott ist tot – Isten meghalt. Az újabb megfogalmazás sokkal szigorúbb. Amióta Gott is tot, az egész világon hallatlan megkönnyebbülés tapasztalható, hogy végre valahára elkövetkezett az idő, amikor az igazságot, a tisztességet, a morált nem kell többé komolyan venni. Az élet szabad gyakorlatában mindez, mint mondják, csupán gátlás. A rossz lelkiismeretet betegségnek és gyengeségnek lehet tekinteni. Tudomány. Ez így remek! Ezzel a direkt morál hadállását, amely ezer évekig a világot fenyegette, tönkreverték. Ehhez még csak annyit kell megjegyezni, hogy a világ nem az igazságra hivatkozik. Amire a világ hivatkozni szokott, az a többség. A többséget úgy szerzi meg, hogy aki nem áll melléje, attól az élet lehetőségeit megvonja, lázadónak bélyegzi és a társadalomból kizárja. A többségi véleménynek az igazsághoz semmi köze, de a korrupt közösségben az az igazság funkcióját végzi. A helyzetet bonyolítja, hogy a többség – a világ minél korruptabb, annál kevésbé tényleges – csupán politikai többség, részben félrevezetett, részben becsapott, részben terrorizált és egyéb politikai trükkel létrehozott, a valódi többség ellenére koholt statisztikai blöff-többség, vagyis demokrácia. Nihilizmus.” (Hamvas Béla: Direkt morál és rossz lelkiismeret, Patmosz, I. kötet)


Videó cenzúrázatlanul itt: https://t.me/mediavadasz/35

Ufókérdés – Amikor a nem létező háttérerők fullba nyomják a kretént

Ami reggel konteó, este már a híradó. Új Médiavadász videó az ufókérdésről. (Ez az írás videónk lejegyzett változata.)

Ha tényleg lennének idegenek, és egyszerű érdeklődésből meglátogatnának minket, az lenne a benyomásuk, mintha az élet arról szólna itt a Földön, ki tud az elborult őrültségek terén jobban rálicitálni a másikra. Hallanák ugyan, hogy az emberek másról sem papolnak, mint a megbecsülésről, a szeretetről, az emberiség felemeléséről, hallanák, hogy itt kivétel nélkül mindenki csak jót akar, de nem értenék, miért sodorják mégis egyre nagyobb káoszba a világot. És miért tapsikolnak agysejthiányos fogyatékos módjára minden alkalommal, amikor ez sikerül. Azt látnák, hogy deviánsnak lenni ma már nem elég. Hogyha csak szimplán hülye vagy, a tegnap divatját követed. Hogy a hagyományos szokások megtagadásával csak az előszobába van belépésed: ha előrébb akarsz jutni, fullba kell nyomnod a kretént.

Egyszerű mezei homoszexuálisként már labdába sem rúghatnál: BLM-aktivistának, Covid-hívőnek, Greta Thunberg-rajongónak, húsevésellenesnek, nemátalakításon álmodozónak, transzhumánnak is lenned kell mellé. Természetesen félni sem elég, a hétköznapi gyávaság a maradiak kiváltsága: tíz ujjadat lerágva kell rettegned a következő világot romba döntő fenyegetéstől, s ha nem így teszel, konteós vagy, aki nem hallotta meg az új idők szavát.

Ebben a videóban is e fenyegetések egyikét vizsgáljuk.

Miközben most már elég hosszú ideje a Covid, a klímaválság, a homoszexuális propaganda, a terrorizmus és a faji háborúk napi szintű, brutális kereszttüzében találjuk magunkat, a háttérben kezd kirajzolódni egy új narratíva is. Arra az esetre, ha egyik-másik mese kifulladna, lelepleződne vagy egyszerűen ráunna a jónép. Ez egészen pontosan az űrverseny és az ufókérdés narratívája. Szigorúan véve persze ebben sincs semmi új, hiszen már a múlt században is hasonló sztorikkal altatták az óvatlan tartalomfogyasztókat. Ha a nem létező háttérerők aljas kis játékait nem ismernénk, érthetetlen lenne például, miért jegelték hosszú évtizedekre a Hold vagy a Mars meghódításának misszióját. Amennyiben viszont már tisztában vagyunk vele, hogy ezek nem az emberiség fejlődésének jelei, hanem inkább a megtévesztés, a figyelemelterelés és a leszedálás hadműveletei, világossá válik minden: korábban még nem látták elérkezettnek az időt arra, hogy az átverések e legkiválóbbikát belebegtessék pórnép előtt.

Mindenesetre ez most visszatért, méghozzá megújult erővel, amit ráadásul igyekeznek megfűszerezni még egy kis ufókérdéssel is. Úgy tűnik, megtehetik, hiszen a Covid óta kiderült: megfelelő propaganda megléte esetén bármilyen marhaságot le lehet nyomni az emberek torkán. Olyan dolgokat is akár, amiket eddig csak a filmekben tartottak lehetségesnek.

Ufókról beszélni mindeddig csak az alufóliasisakos gyíkemberhívők körében volt trendi. De ahogy az újkeletű mondás is tartja, ami reggel konteó, este már a híradó. Amit a tévé este megkérdőjelezhetetlen tényként közöl, azt reggel még megalapozatlan fantáziálásként kell elkönyvelni. Nos, manapság a média egyre inkább azt sugallja nekünk, hogy ufók, idegenek, űrlények – nevezze mindenki úgy, ahogy akarja – léteznek, de ez nem elég, most hozzábiggyesztik azt is, hogy valós fenyegetést jelenthetnek az emberiségre nézve. És ha ők azt mondják, az úgy is van.

Mostanában a legnagyobb port kavart hír az volt, hogy a Pentagon nyilvánosságra hozta a megállapításait azokkal az elmúlt 15 évben készült katonai videófelvételekkel kapcsolatban, amelyeken furcsán mozgó azonosítatlan repülőtárgyak láthatóak. Jobban mondva szinte egyáltalán nem láthatóak, ugyanis ezek a felvételek egytől-egyig olyanok, mintha egy harminc éve padláson felejtett szar felbontású házikamerával vették volna fel őket. Ugyan a jelentés maga próbál óvatosan fogalmazni az “idegenekkel” kapcsolatban, az ezt övező médiafelhajtás alapján felmerül a gyanú, hogy az alapvetően semmitmondó Pentagon-dokumentum közzétételének fő célja az volt, hogy általánosítsák az emberek fejében az űrlények létének és a velük való jó vagy rossz értelemben vett kapcsolatfelvételnek a gondolatát.

Az emberek ufókat illető érzékenyítése persze már eddig is nagy erőkkel zajlott a hollywoodi filmeken keresztül. De most egyre inkább úgy tűnik, nemcsak annyit akarnak elérni, hogy az űrlények létét lehetségesnek tartsuk, hanem azt is, hogy tényleges megjelenésükre is felkészüljünk. Ehhez pedig ilyesfajta ügyekkel és hírekkel lazítják meg a talajt.

Egy témával kapcsolatos érdekes könyvvel, Jean Robin ufókérdésről szóló írásával összhangban a fő kérdés szerintünk sem az, hogy léteznek-e megmagyarázhatatlan égi jelenségek. Mert kétségtelenül léteznek, erről még a hagyomány szülöttei is beszámoltak olykor. A kérdés nem is az, hogy létezhetnek-e olyan fizikai alakot öltő lények, amik az ember előtt egyelőre ismeretlenek. Még csak nem is az, hogy ha esetleg léteznének is, fenyegetést jelentenének-e ránk nézve. Az igazi kérdés az, hogy miért irányul ekkora figyelem rájuk, és mit akarnak azok elérni vele, akik a figyelmet most már nemcsak fű alatt, hanem hivatalosan is rájuk irányítják?

Az egyik ok a Médiavadász követői számára bizonyára nem újdonság. Rettegésben akarnak tartani. Minél nagyobb a fenyegetés, minél nagyobb az emberek kiszolgáltatottsága, minél több krízissel szembesítik őket egyszerre, annál könnyebb kontrollálni és egy abnormális világrendbe terelni őket. Az ufókérdés ebből a szempontból egy szimpla eszköz a sok közül, amin keresztül az ember önmagáról és a világról alkotott hagyományos felfogását tovább lehet roncsolni.

De van itt egy másik ok is, ami az előzőnél mélyebb és érdekesebb. Az ufókérdés egy hamis transzcendenciatudatot népszerűsít.

Egy olyan istentelen, materialista vagy egyenesen démoni világképet, ahol a mennyország kietlen űrré, az angyali lények mutáns szörnyszülöttekké, Krisztus második eljövetele ufóinvázióvá, a világegyetem titkának megismerése űrlényekkel való intergalaktikus kommunikációvá változik. Az ufókérdés valószínűsíthetően a covidvalláshoz hasonlóan egy új világkultusz részévé kezd alakulni. Egy istentelen, szellemtelen, anyagelvű kultusz részévé. Ebben a kultuszban a túlvilági tapasztalatoknak csak a paródiájával fogunk találkozni, az űrből származó, többnyire torzszülött lényekkel való szembesülés formájában. És az istenfélelem is önnön karikatúrájává válik, az ufók felsőbbrendűségében és állandó fenyegetésében nyilvánul majd meg. Ezek megjelenését ráadásul a világkormány a rendelkezésére álló technológiák és a média segítségével ma már bármikor könnyedén meg tudja rendezni. Űrháborúk, megrendezett földi támadások, alakváltó idegen lények emberek közti elvegyülése. Az ufókban rejlő háttérhatalmi lehetőségeknek csak a képzelet szabhat határt.

Elég sok jel utal arra, hogy a következő évtizedekben az ufókérdés központi narratíva lesz a világban. Hogy miért fogja az emberiség ezt is kanyar nélkül bevenni? Mert olyan alacsony szinten áll, hogy már meg lehet vele tenni. Úgyis fogalmazhatnánk, hogy azért, mert ez a primitív és groteszk ellenvallásos jelenség felel meg a jelenlegi tudatállapotának. A régi idők embere még tudta, hogy a külső jelenségeket, bármennyire is különösek, mindig is felülmúlják a benső átélések. Ezért nem tulajdonított nekik a kelleténél nagyobb jelentőséget, és így nem adott lehetőséget arra sem, hogy ránehezedjenek a mindennapjaira. Tudta azt is, hogy a revelatív felismerések nem a fizikailag minél távolibban és idegenebben lelhetők fel. Tudta, hogy az igazi nagyság nem a fortyogó gázgömbökben, űrben keringő hatalmas kőhalmazokban és gigantikus űrhajókban rejlik, hanem a szív megfoghatatlanul szellemi dimenzióiban. Tudta, hogy ami csupán anyagi, az sosem lehet a szó legtisztább értelmében igazán új és a hétköznapi tudatosságot gyökeresen felülmúló valóság.

Ez hiányzik a mai emberből. Az istentudat, a szellemi rátekintési mód, amelyet nem a külső dolgok iránti szenzációhajhász mentalitás jellemez, hanem végső valóság iránti őszinte nyitottság és érzékenység.

Amíg az ember nem tudja visszaszerezni ezt az antimaterialista nézőpontot, az ufótörténeteket is úgy fogja majd nyelni, mint kacsa a nokedlit. A hamis mennyek hamis istenei előtt most úgy néz ki, megnyitották a kaput, és jaj lesz azoknak, akik nem lesznek képesek ezt a valódi transzcendens erők betörésétől megkülönböztetni.

https://mediavadasz.info/ufo-pentagon-jean-robin/

További információ:

Elhitetések.

Negyedik típusú megtévesztések.


A mikroszkóp alatt vizsgált tesztpálcákon már találtak testhőre aktiválódó mozgó fekete szálakat (grafén nanobot-okat), most pedig komolyabb labormikroszkóppal az is kiderült, minden sörtéjük egy nanotechnológiás injektáló az úgynevezett hidrogél beviteléhez, mely az agyi tobozmirigy mágneses tere felé mozog.

Analysis of test sticks from surface testing in the Slovak Republic – confirmation of genocide

#nanotech