โปรแกรมและโปรแกรมเชิงวัตถุ

โปรแกรม

คำสั่งคำสั่งเดียวหรือหลายๆ คำสั่งที่เรียงกันเป็นลำดับ

ตัวอย่างโปรแกรม

Dim i As Integer 
For i = 1 To 3
 Print "สวัสดี"
Next

ผลการรัน:

สวัสดี
สวัสดี
สวัสดี

ตัวแปร

ตัวแปรคือที่ที่มีชื่อเอาไว้เก็บข้อมูล

ตัวอย่างโปรแกรม

Dim i As Integer
i = 20
Print i

ผลการรัน

20

โปรแกรมย่อย

ส่วนของโปรแกรมที่ถูกเรียกใช้ได้ในโปรแกรมนั้น เรียกอีกอย่างว่า “Subroutine”

ตัวอย่างโปรแกรม

Sub GreetThreeTimes()
 Dim i As Integer
 For i = 1 To 3
  Print "สวัสดี"
 Next
End

GreetThreeTimes
GreetThreeTimes

ผลการรัน

สวัสดี
สวัสดี
สวัสดี
สวัสดี
สวัสดี
สวัสดี

ฟังก์ชัน

คือโปรแกรมย่อยที่ทำงานเสร็จแล้วให้ค่าบางอย่างเสมอ

ตัวอย่างโปรแกรม Book.class

Function Add10(n As Integer) As Integer
 Dim m As Integer
 m = n + 10 
 Return m
End

Print Add10(20)

ผลการรัน

30

อ็อบเจกต์และคลาส

ตัวอย่างโปรแกรม

Id As String
Title As String
Author As String

Sub PrintObject() 
 Print Id, Title, Author
End

ข้อกำหนดในการเข้าถึง

ตัวอย่างโปรแกรม Book.class

Public Id As String
Public Title As String
Public Author As String

Public Sub PrintObject() 
 Print Id, Title, Author
End

การสร้างอ็อบเจกต์

สร้างอ็อบเจกต์ตามที่คลาสกำหนดโดยคำสั่ง “New”

ตัวอย่างแบบยาว

Dim Book1 As Book
Book1 = New Book

ตัวอย่างแบบสั้น

Dim Book1 As New Book

การใช้งานตัวแปรของอ็อบเจกต์

ชื่อออปเจกต์.ชื่อตัวแปร

ตัวอย่างโปรแกรม

 Dim Book1 As New Book
 Book1.Title = "โฉมหน้าศักดินาไทย"
 Print Book1.Title

การใช้งานโปรแกรมย่อยของอ็อบเจกต์

โปรแกรมย่อยของอ็อบเจกต์หรือที่เรียกอีกอย่างว่า “เมท็อด”

ชื่ออ็อบเจกต์.ชื่อโปรแกรมย่อย

ตัวอย่างโปรแกรม

 Dim Book1 As New Book
 Book1.Title = "โฉมหน้าศักดินาไทย"
 Book1.Author = "จิตร"
 Book1.Id = "TH001"
 Book1.PrintObject

ผลการรัน

โฉมหน้าศักดินาไทย	จิตร		TH001

สังกัดอ็อบเจกต์หรือคลาส

ตัวอย่างคลาส Book.class

Public Id As String
Public Title As String
Public Author As String

Public Sub PrintObject() 
 Print Id, Title, Author
End

Static Public Sub Info() 
 Print "หนังสือเป็นสื่อ"
End

ตัวอย่างการเรียกใช้งานโปรแกรมย่อยที่สังกัดคลาส

Book.Info