ใช้ Google Drive บน Colab

from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
import os
os.listdir('/content/drive/My Drive')