چه دردیست در میان جمع بودن ولی در گوشه‌ای تنها نشستن . برای دیگران چون کوه بودن ولی در چشم خود آرام شکستن . برای هر لبی شعری سرودن ولی لب‌های خود همواره بستن . به رسم دوستی دستی فشردن ولی با هر سخن قلبی شکستن . به نزد عاشقان چون سنگ خاموش ولی در بطن خود غوغا نشستن . به غربت دوستان بر خاک سپردن ولی بر دل امید به خانه بستن . به من هر دم نوای دل زند بانگ چه خوش باشد از این غم‌خانه رستن
#قمیشی #مود


Licensed under CC BY-SA CC BY-SA