بدرود پیروز

امروز را با یک خبر ناگوار آغاز کردم. پیروز، توله یوزپلنگ ایرانی از دست رفت... چه سرنوشت شومی! توله یوزی که امید ما برای این گونه درحال انقراض بود، زیر سایه بی‌لیاقتی‌ها و بی‌کفایتی‌ها جانش را از دست داد. شوربختی سرزمین ایران دامان این گربه‌سان زیبا را هم گرفت و مانند تمام امیدهای ناامید شده‌مان، بار دیگر به ما ثابت کرد که از این حکومت کثیف، فاسد و ناکارآمد چیزی جز تباهی به بار نمی‌آید. پیروز به نماد دیگری از ناکامی ما و نالایقی حکومت بدل شد. این روزگار سیاه ایران زمین است و تا زمانی که ضحاک بر مسند قدرت است، این خاک روی بهبودی را نخواهد دید. ایران، مادر پیروز هم داغدار فرزندش شد. بدرود پیروز، این زندگی‌ و سرنوشتی نبود که برای تو مقدر شده باشد، اما برایت رقم خورد...
#پیروز #ایران #انقراض


Licensed under CC BY-SA CC BY-SA