📌 آیا دولت باید بر نوشابه‌ها و نوشیدنی‌های شکردار مالیات وضع کند؟

🔸 وضع مالیات بر نوشابه نوعی «مالیات بر گناه» (sin tax) است. 🔸 بسیاری از دخالت در انتخاب‌های مردم با وضع مالیات انتقاد می‌کنند.

✅ تحقیقات نشان داده است که وضع مالیات ۱.۵ سنتی بر هر ۳۰ گرم نوشابه مصرف را ۳۰٪ کاهش می‌دهد. 🔹 در این تحقیق سیاه‌پوستان بیشترین حساسیت را به قیمت نشان دادند و مصرف خود را بیش از سایر گروه‌ها کم کردند

🔸 اگر مالیات زیاد شود منجر به قاچاق و کاهش درآمدهای مالیاتی خواهد شد.

🔻جستار به: https://econofact.org/should-governments-tax-sugary-drinks