۱۹- دختر

دختر که به دنیا بیاید همین است. از همان اول باید حرص این را بخورند که آسیب نبیند، نه که خدایی نکرده چون آدم است و آدم نباید آسیب ببیند. آسیب نبیند که مشتری پیدا شود برای‌ش و بِبَرد و تا آخر عمر به خوبی و خوشی از آن استفاده کند. کالا هم پس از فروش پذیرفته نمی‌شود. می‌دانید که برای سازنده بدنامی می‌آورد کالای مرجوعی. شاید بپرسید که خوب است مراقب دختر باشند‌. ولی راستش تنها عضوی که از آن مراقبت می کنند دقیقاً همان عضوی است که به کار مرد می‌آید؛ چیزی که گاها دختر حتا نمی داند که وجود دارد. شاید بگویید خوب همان هم بد نیست. ولی دل‌تان خوش است. آنها برای‌شان مهم نیست که چه بیماری و مرضی وارد آن شده است، فقط مهم است که آلت تناسلی مردانه دیگر بدون پرداخت هزینه واردش نشده باشد. دزدی حساب می شود. تجاوز است. اشتباه نکنید! تجاوز به بدن دختر نیست. تجاوز به مایملک صاحب دختر است. وقتی کالا را می دزدید به کالا ضرری نزدید، به مایملک صاحب کالا و کارخانه تجاوز کرده اید. شاید صاحب کارخانه عصبانی هم بشود اما چاره چیست؟، آن کالا را باید دور انداخت. دیگر چه کسی جنس دست دو می‌خرد. اگر هم بفروشند، اسم خودشان را از روی آن پاک می‌کنند. مثل یک کالای بنجل و قیمت ارزان می‌فروشند. ردش می‌کنند برود.