۱۳-

هر چه نوشته ام، پر از تناقض و تکرار و بیهوده‌گویی است.